Čo je LIFE Tree Check

Pomáhame zmierňovať nepriaznivé dôsledky vplyvov zmeny klímy v stredoeurópskych mestách - najmä v súvislosti so stále častejšími vlnami horúčav a následným prehrievaním miest - posilňovaním všetkých foriem zelenej infraštruktúry všade tam, kde je to možné.

What does LIFE Tree Check offer

Čo pre váš môžeme urobiť?

Pomôžeme vám uviesť vašu adaptačnú stratégiu do praxe. Máme skúsenosti s implementáciou adaptačných opatrení, ako aj s manažmentom zelenej infraštruktúry a investičnými procesmi na úrovni mesta.

Okrem poradenstva a inšpirácie vám ponúkame využitie softvéru Tree Check Pro pre priestorové plánovanie a aplikáciu Tree Check App pre zhodnotenie ochladzovacej funkcie stromov vo vašom okolí.

HP_Tree_Check_Pro.png

Ako to funguje

Premyslený plán a dlhodobá stratégia

Premena našich miest a obcí smerom k pohodlnému životu po celý rok, si vyžaduje premyslený plán a dlhodobú stratégiu. Preto na základe praxe z mnohých európskych miest, ako napríklad Viedeň, Kodaň alebo Hamburg, navrhujeme nasledujúci postup:

Ako vyzerajú stratégie v niektorých európskych mestách?

 
Bratislava: Stratégia adaptácie
Stratégia adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy
Stiahnuť
 
Bratislava: Atlas hodnotenia zraniteľnosti a rizík
Atlas hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy
Stiahnuť
 
Bratislava: Akčný plán
Akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2017-2020
Stiahnuť
 
Bratislavský kraj: Katalóg adaptačných opatrení
Publikácia prináša okrem rozpracovania adaptačných opatrení aj informácie o samotnej zmene klímy, relevantnom legislatívno-strategickom rámci, procese prípravy adaptačnej stratégie pre obce a mestá, príklady dobrej praxe a možnosti financovania adaptačných procesov.
Stiahnuť
 
MČ Košice – Západ: Stratégia adaptácie
Stratégia adaptácie Mestskej časti Košice – Západ na rast častosti a intenzity horúčav
Stiahnuť
 
Tranava: Adaptácia na zmenu klímy – vec verejná
Brožúra zjednodušenou formou ukazuje, čo je to zmena klímy, aké sú jej dopady na lokalitu Trnavy, aké sú možnosti reakcie so zameraním na adaptáciu a ako sa na túto výzvu pripravila Trnava. Na záver sú uvedené príklady opatrení voči horúčavám, suchám či intenzívnym zrážkam.
Stiahnuť
Potrebujete pomoc pri príprave stratégie? Kontaktujte experta v oblasti adaptácie
RNDr. Andrej Šteiner, PhD.

Adaptujte sa na zmenu klímy s projektom LIFE Tree Check

Analýza súčasnej úrovne adaptácie v Strednej Európe
Je prirodzené, že mestá, ako aj národné vlády majú odlišné nápady a rôzne stratégie efektívneho riešenia zmeny klímy. Každé mesto je jedinečné. Nemáme preto univerzálneho sprievodcu.

Aby sme vám pomohli s transformáciou vášho mesta, analyzovali sme súčasný stav adaptácií v 8 pilotných mestách s viac ako 100 000 obyvateľmi v 4 krajinách Strednej Európy - Českej republike, Slovensku, Maďarsku a Poľsku.
Čo sme pripravili v rámci projektu LIFE Tree Check?


 
Analýza súčasnej situácie
Zaujímalo nás:
 • Adaptačná politika a stratégie miest v Strednej Európe
 • Legislatíva, výzvy a prekážky z hľadiska procesu adaptácie a využitia zelenej infraštruktúry
 • Rozsah a rozmanitosť súčasnej praxe v stredoeurópskych mestách
 • Postoj a názor verejnosti
SŤIAHNUŤ SPRÁVU V ANGLICKOM JAZYKU
 
Zmapovali sme názory zainteresovaných strán
Uskutočnili sme riadené rozhovory so zainteresovanými stranami z 8 pilotných miest v 4 krajinách strednej Európy. Zaujímalo nás:
 • Kto sú zúčastnené strany v oblasti rozvoja zelenej infraštruktúry v mestách?
 • Aké sú ich kompetencie, vedomosti, potreby (vrátane vzdelávacích)?
SŤIAHNUŤ SPRÁVU V ANGLICKOM JAZYKU
 
Analyzovali sme účinnosť rôznych typov opatrení
Zaujímalo nás:
 • Či sú budovy a projekty, ktoré prispievajú k chladeniu v mestách, nákladnejšie ako tie, ktoré nemajú prínos z hľadiska klímy v meste.
 • Je pravda, že ich údržba a prevádzka sú neúnosné z finančného hľadiska?
SŤIAHNUŤ SPRÁVU V ANGLICKOM JAZYKU
Vytvoríme na mieru šité inšpiračné moduly pre potreby odborníkov
Nikto z nás nevie všetko a nové informácie či zdieľanie skúseností sú vždy užitočné, preto pre vás pripravujeme vzdelávací program, ktorý bližšie vysvetlí nasledujúce témy:

● Problematika zmeny klímy a jej vplyvov na mestské prostredie.
● Fenomén mestského ostrova tepla.
● Možnosti zmierňovania dopadov zmeny klímy v mestách.
● Zelená infraštruktúra, jej prvky, prínosy a riziká.
● Práca s nástrojmi, ktoré vytvárame v rámci projektu - predovšetkým Tree Check Pro.
 
Pre administratívnych pracovníkov, manažérov mestskej zelene, dizajnérov a architektov
Pre pracovníkov zodpovedných za riadenie a plánovanie v každom z pilotných miest pripravujeme::
 • 2 prezenčné workshopy
 • 4 online webináre
 • 1 online rozširujúci modul
 • Videonávod pre softvér Tree Check Pro
Kedy: 7 / 2021

Webináre, online rozširujúci modul a videonávod k softvéru budú neskôr k dispozícii na stiahnutie alebo prezeranie.
 
Pre členov mestskej samosprávy
Pre tých, ktorí rozhodujú o rozvoji našich miest, pripravujeme:
 • Diskusie za okrúhlym stolom na tému zelenej infraštruktúry a mestského tepelného ostrova.
 • Individuálne konzultácie a informačný servis.
 • Rozhodovanie v kontexte zmeny klímy a brožúra Mestský tepelný ostrov.
Kedy: 2020 – 2021
Zapojte verejnosť - hovorte tak, aby vám rozumeli
Nie ste sami, kto bojuje proti dopadom zmeny klímy. Takzvaná zelená infraštruktúra poskytuje okrem chladiaceho efektu aj priestor na stretnutia, relax a zábavu. Ľuďom na nej záleží a chceme ich spolu s vami podporovať.

Je však dôležité hovoriť tak, aby vaše úsilie pochopili aj laici. Môžeme vám s tým pomôcť.
Čo môžete urobiť:

 
Inteligentná zábava s aplikáciou Tree Check
Všetci cítime, že v letných horúčavách sa pod stromami cítime lepšie. Vedeli ste však, že 50-ročná lipa má na miestne podnebie iný vplyv ako napríklad rovnako starý platan?

Nerozoznáte lipu od platanu? Nebojte sa, existuje mobilná aplikácia, ktorá sa vyzná v stromoch a kríkoch. Pomôže vám ich spoznať a uvedomiť si ich dôležitosť pre každodenný život v meste.

Inteligentná aplikácia vám na základe fotografie z mobilného telefónu povie, o aký strom ide. Odhadne tiež jeho vek a vypočíta, koľko vody odparí, nakoľko ochladí svoje okolie a koľko tieňa poskytne jeho koruna.

Aby bolo skúmanie pre vás a vaše deti ešte zábavnejšie, bude možné súťažiť vo vyhľadávaní rôznych bežných a vzácnych druhov stromov alebo v ich stromov. Aká bude odmena pre úspešných vyhľadávačov a záhradníkov, bude prekvapením.

Kedy: 7 / 2021
VIAC O APLIKÁCII
 
Komunitné projekty
Výsadbu stromov, terénne úpravy a starostlivosť o verejné priestranstvá často vykonávajú miestne komunity – skupiny ľudí, ktorým nie je ľahostajné miesto, kde žijú. Podporujte týchto ľudí v ich úsilí, pokiaľ je to možné, poskytujte im granty, zviditeľňujte ich aktivity a inšpirujte ostatných.

Ako to robí napríklad Projekt Klimatické záhrady pomáhajú klíme – ekologické vzdelávacie centrum SOSNA poskytuje učiteľom kontinuálne vzdelávanie a metodiku v oblasti klimatických zmien a adaptačných opatrení tak, aby mohli zaujímavým spôsobom tému nielen učiť, ale aj aplikovať vhodné adaptačné opatrenia na pozemkoch svojich škôl.
Klimatické záhrady pomáhajú klíme
 
Cena Adapterra Awards a databáza príkladov dobrej praxe
Všetci, ktorí sa nebáli a išli do vlastných adaptačných projektov si zaslúžia ocenenie. Podarilo sa im vyriešiť mnoho problémov a nejasností, prekonali rôzne ťažkosti a teraz môžu povedať: Podarilo sa, náš adaptačný projekt je hotový!

The Adapterra Awards je súťaž určená práve pre nich - odborná porota vyberá a oceňuje najzaujímavejšie adaptačné opatrenia. Ich projekty budú inšpirovať ostatných v databáze príkladov dobrej praxe.
VIAC O SÚŤAŽI V ANGLICKOM JAZYKU
 
Rozprávajte sa s ľudmi o adaptácii
Tak ako každá zmena vo verejnom priestore, aj adaptačné opatrenia môžu vyvolať protichodné reakcie. Niekedy postačí zapojiť verejnosť do plánovania a prípravy týchto zmien. Inokedy pomôže ukázať konkrétne čísla a vysvetliť výhody pre život každého obyvateľa.

V niektorých prípadoch je tiež potrebné znovu a znovu búrať mýty, vysvetľovať nedorozumenia a zachovať si trpezlivosť. Tým všetkým sme si prešli. Preto vám vieme pomôcť v oblasti komunikácie o adaptačných plánoch a opatreniach tak, aby ste mali vždy verejnosť na svojej strane.
Nemrhajte nápadmi
Tak ako každá komplexná záležitosť, aj adaptácia miest na dopady zmeny klímy si vyžaduje komplexný prístup. Kvalitné analytické údaje, základné stratégie a konkrétne akčné plány sú nevyhnutnosťou.

Kľúčové však je to, ako sa tieto plány uplatňujú v praxi. A ešte dôležitejšie je, aby sa reálne prejavili v každodennom živote v meste.

Pri predkladaní projektu nezabudnite zahrnúť adaptačné opatrenia do požiadaviek na projektanta. Celkové náklady na výstavbu sa tak mierne zvýšia, ale obyvatelia vášho mesta ocenia novú zeleň a mesto bude príjemnejšie z hľadiska celoročného bývania.
Ako postupovať a s čím vám môžeme pomôcť


 
Hodnotenie zraniteľnosti
Kde sú dopady zmeny klímy najvýraznejšie? Kde pôsobia na najväčší počet ľudí? Kde majú tieto vplyvy najničivejšie účinky na zdravie ľudí a kvalitu života? Na tieto otázky odpovedá hodnotenie zraniteľnosti.

Spracovanie veľkého množstva údajov vám umožní presne identifikovať problémové oblasti a vhodné typy zásahov a reakcií. Tento analytický dokument sa tak stane základom pre ďalšie strategické zámery.

V súčasnosti pomáhame štyrom pilotným mestám vypracovať hodnotenie zraniteľnosti, na základe ktorých potom budeme zdieľať všeobecné zistenia a získané skúsenosti s vami - samosprávami a odborníkmi.
 
Strategické a implementačné plány
Nájsť efektívne riešenie problémov pomocou analýzy údajov - to je hlavnou úlohou stratégií. Implementačné plány sa potom zameriavajú na hľadanie konkrétnych nástrojov na implementáciu stratégií.

V súčasnosti pomáhame našim pilotným mestám pri prechode od všeobecných priorít ku konkrétnym opatreniam a projektom. Aj vám s tým radi pomôžeme.
 
Analýza konkrétnych adaptačných opatrení
Ukážeme vám, ako je možné rýchlo a jednoducho začať s implementáciou konkrétnych krokov z implementačných plánov - či už hľadaním priestoru na doplnenie účinných adaptačných opatrení v už pripravených projektoch, alebo využitím opatrení, ktoré je možné vykonať okamžite bez zložitého procesu schvaľovania.
 
Analýza investičných plánov
Ani z dlhodobejšieho hľadiska nie je potrebné čakať na vysnívaný adaptačný projekt. Investičné plány mesta obsahujú veľa projektov, ktoré by mohli byť veľmi jednoducho doplnené o niektoré adaptačné opatrenia. Tento potenciál je potrebné včas odhaliť, aby sa adaptačný prvok mohol stať súčasťou projektovej dokumentácie.

Potrebujete pomoc s vašou analýzou?
KONTAKTUJTE NÁS
Naplánujte svoje verejné priestory jednoducho a efektívne
Rozhodovanie o tom, ako revitalizovať verejné priestory, či ako rozvíjať mestskú časť, nie je jednoduché. Do celého procesu vstupujú rôzne potreby a požiadavky.

„Neprispievanie k prehrievaniu mesta“ je len jednou z možných perspektív, bohužiaľ, často prehliadanou. Je to čiastočne aj kvôli tomu, že prínos takýchto opatrení vzhľadom na kvalitu života v meste nie je jednoducho merateľný.
Čo robíme, aby sme uľahčili vaše rozhodovanie 
Softvér Tree Check Pro™
Mali by byť na uliciach a námestiach stromy? Mal by byť pruh pre električky betónový, zatrávnený alebo pokrytý rozchodníkmi? Má zmysel v danom území podporovať zelené strechy či regulovať hustotu výstavby?

Pre tých z vás, ktorí sa v súvislosti s týmito otázkami nevedia rozhodnúť, pripravíme online nástroj, ktorý bude schopný dlhodobo vyhodnotiť výhody zelene z hľadiska chladenia mesta. Softvér bude tiež pracovať s rýchlosťou rastu rastlín a stromov.

Vaše rozhodnutie, či napríklad niekde vyrúbať starý strom a zasadiť nový, bude založené na objektívnych očakávaniach. Vďaka tomu bude možné vyhodnotiť pomer „ceny a výkonu“, ktorý projekt prinesie pre zlepšenie klímy v meste.

Kedy: 3 / 2021 (pilotná verzia)
 
Kniha o zmierňovaní mestského ostrova tepla
Uvažovať o miestnej mikroklíme v súvislosti s rozvojom mesta je pre väčšinu ľudí novinkou. Hlavnou úlohou našej knihy je otváranie obzorov o možnostiach využitia adaptačných opatrení pokiaľ ide o rekonštrukcie, stavby, opravy a úpravy. Poskytne inšpiráciu pre rôzne typy prostredia, komplexné aj veľmi jednoduché riešenia a upozorní na možné prekážky a riziká pri implementácii a údržbe.

Bude to jednoducho návod pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť premýšľať v súvislosti s dopadmi zmeny klímy na naše mestá.

Kedy: 7 / 2021
Ukážte sa
Podarilo sa vám implementovať adaptačné opatrenia vo vašom meste? Nenechávajte si to pre seba. Ukážte ich nám - ostatným mestám, ale najmä vašim spoluobčanom. Určite ich bude zaujímať, že vám záleží na tom, ako budeme v budúcnosti v mestách žiť my a naše deti.

Zúčastnite sa konferencie, napíšte článok do lokálnych novín, zorganizujte verejné kolaudačné rozhodnutie alebo napríklad prihláste svoj projekt do súťaže Adapterra Awards, ktorá ho dostane do popredia pozornosti médií.
Pokračujte v ceste, ktorú už vyšliapali iní
Nestrácajte čas vymýšľaním niečoho, čo už vymyslel niekto iný. Inšpirujte sa tam, kde adaptačné opatrenia už úspešne fungujú.

Napríklad v databáze inšpirácií.
Ako pracujeme v rámci projektu LIFE Tree Check

 
Národná spolupráca
I keď našimi pilotnými mestami je iba osem väčších európskych miest, budeme zdieľať cenné informácie so záujemcami z miest rôznych veľkostí. Okrem miest sa zameriavame aj na odborníkov, ktorí ovplyvňujú dizajn a fungovanie našich sídiel. Nesmieme zabúdať ani na najvyššie úrovne, akými sú ministerstvá, ktoré stanovujú kľúčové parametre národných plánov.
 
Stredoeurópska spolupráca
Náš projekt je zameraný na strednú Európu. Snažíme sa vytvoriť platformu pre zdieľanie a výmenu informácií v priestore, kde sa stratégie a technológie dlho nedokázali rozvíjať tak rýchlo ako v iných častiach Európy.

Okrem neustáleho zdieľania osvedčených postupov z celej Európy máme v pláne aj dva atraktívne workshopy - interaktívne konferencie. Prvý z nich sa už uskutočnil a jeho záznam si môžete pozrieť na webe Adapterra Awards. Druhý bude čoskoro k dispozícii a poskytne účastníkom príležitosť bližšie spoznať ľudí stojacich za úspešnými adaptačnými projektmi, a tiež dozvedieť sa praktické informácie o skúsenostiach a rizikách, ktorým čelia ich tvorcovia.
 
 
Európska a mezinárodná spolupráca
Či sa nám to páči, alebo nie - kto chce pracovať pre európske mestá, musí byť v Bruseli. A my aj sme! Úlohou nášho kolegu v Bruseli je byť vždy v centre diania pokiaľ ide o túto tému. Je v úzkom kontakte s európskymi a medzinárodnými inštitúciami a iniciatívami, ako sú Climate Alliance, Dohovor starostov, ICLEI a ďalšie. Nájdete ho na konferenciách, workshopoch a iných podujatiach, ktoré posúvajú našu tému vpred.
 
Veľkým finále projektu bude záverečná konferencia v Európskom parlamente v spolupráci s GR Envi a GR Regio.

Staň sa súčasťou iniciatívy, ktorá mení naše mestá

Pripoj sa k tým, ktorí vedia, ako bojovať proti zmene klímy
#jaknaklima
Prihlás sa na odber noviniek o tom, ako pripraviť svoju domácnosť, mesto a krajinu na dôsledky zmeny klímy

Subscribe

Vegánske a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodia.
Nastavenia