Knižnica

Príroda v meste – nový pohľad na tvorbu a údržbu zelene a záhrad

Ing. Zuzana Hudeková, PhD. 21. 4. 2021

Príroda v meste – nový pohľad na tvorbu a údržbu zelene a záhrad

Príručka nielen pre samosprávy

Ochranu prírody a podporu biodiverzity už dnes nie je možné vnímať len cez zachovanie hodnotných prírodných lokalít. Samozrejme, prírodné lesy, lúky, vodné toky alebo mokrade, zachovanie vzácnych druhov fauny, flóry, ako aj ich stanovíšť, zostáva základom ochrany prírody, avšak vynechanie sídelnej zelene a celej škály rôznorodých stanovíšť v mestách by bolo veľkou chybou. Mestská krajina tvorí súčasť zelenej infraštruktúry a v niektorých prípadoch svojím druhovým bohatstvom predčí aj okolitú monotónnu poľnohospodársku krajinu či hospodárske lesy.

sťiahnuť dokument

Mestská zeleň 

Newsletter
"Pripoj sa k ľuďom, ktorí vedia, ako pripraviť svoj domov, mesto a krajinu na zmenu klímy.
#adapterra"