blog
Tomek Baginski
Tomek Baginski

Zelený kruh, Nadace Partnerství, SZKT, Arnika, Hnutí Duha, Česká společnost pro právo žp  21. 5. 2021

Poslance čeká hlasování o budoucnosti stromů ve městech

Příští středu budou poslanci hlasovat o návrhu poslance Kotta (ANO), který má umožnit kácení dřevin rostoucích v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací bez povolení úřadu. Koalice neziskových organizací upozorňuje na zásadní dopady návrhu a vyzývá poslance, aby návrh nepodpořili.

S ohledem na hustotu sítě vodovodních a kanalizačních sítí se návrh týká obrovského množství stromů v ulicích měst. Správci VaK by nově káceli stromy i při běžné údržbě pouze na ohlášení úřadům, bez správního řízení, ve kterém úřady můžou nařídit za kácení adekvátní náhradní výsadbu. Tím by se této povinnosti správci sítí vyhnuli. Již dnes je přitom možné kácet bez povolení v případě havárie.

„Stát na jednu stranu motivuje prostřednictvím dotačních titulů k výsadbám dřevin, na druhou stranu této povinnosti zbavuje různé organizace. Je třeba motivovat právnické osoby, aby hledaly při své činnosti co možná nejšetrnější řešení, ne jim cestu ke kácení zjednodušovat. Pro aktivní města, obce a jejich občany je tento přístup demotivující.“

Martin Ander z Nadace Partnerství, která iniciovala a koordinuje projekt Sázíme budoucnost.

V centrech měst a obcí je potřeba udržet stávající vzrostlou zeleň v co možná největší míře.

„Právě stromy pomáhají udržovat ve městech příznivé mikroklima a chránit obyvatele před přehřátými ulicemi a vysychání půdy. Stejně tak dokáží pozitivně ovlivňovat i opačné extrémy, jakými jsou intenzivní srážky a hrozící povodňové situace.“

Ondřej Feit ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

„Návrh je také velkým zásahem do hospodaření obcí. U stromů pokácených na základě oznámení totiž není možné požadovat náhradní výsadbu. Obce tak přijdou o vzrostlé stromy bez náhrady.“

Petra Kolínská ze Zeleného kruhu

Výzvu poslancům zaslala neformální koalice organizací Zelený kruh; Arnika – Centrum pro podporu občanů, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu; Nadace Partnerství; Hnutí Duha; Česká společnost pro právo životního prostředí.

Alej stromů v Brně na Veveří. Autor: Veronika Kovářová, Nadace Partnerství
Alej stromů v Brně na Veveří. Autor: Veronika Kovářová, Nadace Partnerství
Pozměňovací návrh poslance Josefa Kotta

k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů.

1. V části první, článku I se vkládá nový bod č. 16, který včetně poznámky pod čarou zní:

16. V § 8 se odstavec 2 upravuje takto:

„(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu vodovodů nebo kanalizací6c prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu.

6c § 2 zák. č. 274/2001 Sb., vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

Následující novelizační body se přečíslují.

Odůvodnění:

Navrhované změny směřují k posílení práv vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací, tedy prvků kritické infrastruktury, a zrovnoprávnění jejich postavení s provozovateli elektrizačních, teplárenských a plynárenských soustav a zařízení. Stejně jako v případě těchto zařízení mohou trvalé porosty, včetně náletových dřevin, ohrožovat plynulé zásobování obyvatelstva pitnou vodou a služeb odvádění odpadních vod zejména ve vztahu k provádění údržby a oprav, včetně oprav havarijních, na těchto zařízeních.

V posledních letech narůstají problémy s tím, že původně náletové dřeviny přímo poškozují infrastrukturu (kanalizace) či brání efektivnímu provádění údržby a následně i oprav, kdy hrozí odstávky dodávky pitné vody až pro desítky tisíců spotřebitelů absencí souhlasu orgánu ochrany přírody k provádění nezbytných prací a úprav.

KomentářePřidat zprávu


Newsletter
Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odběrem newsletteru souhlasíte s podmínkami GDPR.

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení