Volná krajina
Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně Foto: Drslavice, okres Uherské Hradiště

Revitalizační opatření na pravém břehu Holomně

V červnu roku 2010 postihla obec Drslavice povodeň způsobená přívalovými srážkami. Záplavová vlna zpustošila okolí potoku Holomňa, a proto mělo pro obec klíčový význam vybudování revitalizačního opatření v podobě poldru. Jeho funkčnost otestovaly a prokázaly několikadenní deště v listopadu 2020, kdy ochránil před povodní hned několik domů. Zároveň díky němu vzniklo klidné místo využívané obyvateli k procházkám a v zimě k bruslení.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Opatření řeší jak téma povodní, tak i sucha a zadržování vody v krajině. Mimo retenční funkci chrání zemědělskou půdu proti erozi a přirozeně reguluje teplotu okolí obce. Mokřad, rybník i dvě tůně mají navíc pozitivní vliv na biodiverzitu. Místo se stalo oblíbenou odpočinkovou zónou pro obyvatele, a tak se dokonce uvažuje o vytvoření naučné stezky s několika informačními panely.
 
Jak to funguje
Prostorově území (o ploše cca 8 ha) vymezuje hráz poldru, odběrný objekt a hranice maximální zátopy při průchodu stoleté vody. Hráz poldru pak zahrnuje vzdouvací objekt, bezpečnostní přepad a požerák. Při průchodu povodňové vlny stoupne voda v celém prostoru vymezeném hrází poldru. Při dosažení maximální hladiny začne přepadat přes bezpečnostní přeliv zpět od koryta Holomně a zaplavovat vodní nádrž (rybník). Hráz vede podél toku, což umožňuje následné zaústění do toku prostřednictvím přímého přepadu.

V poldru se nachází trvalý mokřad, který by měl zajistit příznivé podmínky pro existenci mokřadních rostlin i živočichů vázaných na vodní prostředí. Vedle poldru vznikla vodní nádrž (rybník) o rozloze 0,75 ha a dvě tůně (o objemu 400 m³ a 500 m³). Pro výstavbu hráze rybníka se využila místní zemina. Zpřístupnění pozemků a obslužnost zbudovaných staveb zabezpečují dvě polní cesty o délce 13 a 14 m.

Do okolí nádrže, náhonu a tůní přibyla zeleň. Celkem se zde vysázelo 284 stromů (duby, vrby, jasany, javory, lípy, jilmy, olše, střemchy), 474 keřů (bezy, brsleny, hlohy, ptačí zoby, svídy, vrby trojmužné) a 120 kusů vodních rostlin (kosatce, orobince, stulíky, šípatky).
 
Původní stav
Meandrování toků se obecně považuje za pozitivní jev, ale mezi obcemi Drslavice a Prakšice současně znamenal ohrožení extravilánu a intravilánu. Porosty na strmých březích koryta v neupraveném úseku toku mohly v případě větší povodně způsobit jeho ucpání v libovolném profilu a vybřežená voda mohla do Drslavic přitékat nivou mimo koryto Holomně, jak tomu bylo v červnu roku 2010. Navíc obec sužovaly občasné splachy půdy.
 
Údržba
Budoucí údržbu definuje manipulační plán zařízení, který zpracoval projektant díla a který schválilo zastupitelstvo obce. Údržbu obec řeší prostřednictvím proškolených zaměstnanců. Každý pracovní den vizuálně prověřují funkčnost zařízení, čistotu v celém prostoru díla včetně obslužné polní cesty. V letním období je potřeba zalévat rozsáhlé výsadby. Dále se 2-3x za rok plochy ve spolupráci se zemědělským družstvem sečou. Hrubý roční rozpočet na údržbu se pohybuje okolo 50 tisíc Kč ročně bez nákladů na mzdy zaměstnanců obce.
 
Proč to není jinak
Samotné řešení projektu vzešlo z již schváleného Plánu společných zařízení, který vznikl při komplexních pozemkových úpravách. Obec zvažovala, že celkovou údržbu svěří potenciálně vysoutěžené firmě, ale z finančních důvodů od této možnosti upustila.
 
Největší výzvy a překážky
V průběhu přípravy i samotné realizace protipovodňového opatření žádné zásadní problémy nevznikly. Určitou komplikaci pro termín dokončení stavby představoval výskyt bobra evropského. V součinnosti s AOPK, biologickým dozorem stavby a Odborem životního prostředí na Zlínském kraji se situaci podařilo vyřešit a dokončit dle harmonogramu.
 
Zkušenosti z provozu
Zatěžkávací zkoušku pro vybudovaný poldr představovaly velké deště na podzim roku 2020. V místech suchého poldru vznikla obrovská vodní laguna, která by dříve pravděpodobně způsobila rozliv do obce a škody na majetku. Díky opatření se voda udržela v březích toku, a když deště pomalu ustávaly, situace se postupně normalizovala. Funkčnost poldru se prověřila a obec také zjistila, kde a v kterém místě toku je třeba dbát zvýšené ostražitosti.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady projektu dosáhly výše více než 27,2 milionu Kč s DPH a uhradil je Státní pozemkový úřad z Programu rozvoje venkova.

Revitalizace vodních prvků Protipovodňové opatření Biodiverzita Povodně a přívalové srážky Nedostatek vody a sucho Eroze půdy Zeleň v krajině 

Lokalita:
Zlínský kraj, Okres Uherské Hradiště, Obec Drslavice, Katastrální území Drslavice
Realizace:
3/2019 – 4/2020
Autor:
Ing. Petr Götthans (projekt vodohospodářské části)
Rybák – projekt staveb s.r.o. (dopravní část)
Zhotovitel:
Ekostavby Brno, a.s.
Investor:
Státní pozemkový úřad
Kontakt:
Tereza Kopecká
komunikacehaha.@spucr.cz

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odebírat

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení