Volná krajina
Revitalizace toku a obnova tůní v Dlouhém Újezdu Foto: Obec Dlouhý Újezd

Revitalizace toku a obnova tůní v Dlouhém Újezdu

V okolí Dlouhého Újezdu se podařilo odkrýt zatrubněný levý přítok Brtného potoka a v jeho mělkém korytě vytvořit 18 tůní doplněných zelení. Postupem času by zde měl vzniknout nespojitý olšový luh a rozvolněný dřevinný porost s loukou, který mimo jiné umožní návrat mnoha druhů rostlin a živočichů.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Úpravy mají významný ekostabilizační efekt v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině. Napomohly k výraznému zpomalení odtoku vody z povodí a zlepšily vsak vody do podpovrchového i podzemního odtoku. Zvýšený výpar navíc zmírňuje mikroklimatické výkyvy lokality. Opatření také díky nově vytvořeným biotopům tekoucí a stojaté vody posiluje přírodní rozmanitost krajiny i lokální biokoridor ÚSES.
 
Jak to funguje
Revitalizace zatrubněného toku o délce 1300 m zahrnovala jeho vícenásobné přerušení a zaslepení, vyvedení vody do mělkého koryta nebo do plošného rozlivu a vytvoření soustavy 18 tůní (průtočných i odstavených, stálých i periodických). Celková rozloha vodních ploch tůní je 2063 m³. Po úpravách na toku následovaly výsadby břehových a doprovodných porostů (123 stromů a 172 keřů původních druhů). Okraje nivy vymezily signalizační balvany, hromady kamení slouží jako úkryty pro plazy. K lokalitě není přístup, aby došlo k jejímu zklidnění a nerušenému vývoji.
 
Původní stav
V 60. letech minulého století došlo k zatrubnění toku, odvodnění jeho nivy systematickou drenáží a jejímu zornění. V následujících dekádách se přestaly pozemky zemědělsky využívat a v rámci komplexních pozemkových úprav se v trase zatrubněného toku vymezil pás pozemků o šířce 20 – 50 m pro realizaci vodohospodářských a ekostabilizačních opatření.
 
Údržba
Cílem je ponechat území přirozené sukcesi. V příštích několika letech se bude pečovat o výsadby a částečně kosit niva, aby se v ní udržovaly krátkostébelné porosty vhodné například pro bahňáky. V delším časovém horizontu se pak bude řešit zanášení tůní a jejich obnova.
 
Proč to není jinak
Zvolená varianta nejlépe odpovídá stanovištním podmínkám a potenciální vegetaci. K rizikům patří možné podmáčení okrajů sousedních zemědělských pozemků a šíření plevelů. Revitalizovanou nivu zase může naopak ohrozit negativní působení intenzivního zemědělství – eroze půdy, splachy hnojiv do nivy (eutrofizace) a související zarůstání ruderálními porosty.
 
Největší výzvy a překážky
Stavba si vyžádala zkapacitnění trubního propustku pod silnicí III. třídy formou protlaku.
 
Zkušenosti z provozu
V mimořádně suchých letech (například rok 2019) je nutné počítat s částečným či úplným vyschnutím některých tůní, zatímco jiné zůstanou plné. Rozdílný režim jednotlivých tůní však zvyšuje diverzitu ekologických nik.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady na revitalizaci dosáhly výše 1 960 000 Kč bez DPH, při čemž finance pocházely z EU (Operační program životní prostředí) a vlastních zdrojů Lesů ČR.

Revitalizace vodních prvků Zemědělská krajina Biodiverzita Nedostatek vody a sucho Zeleň v krajině 

Lokalita:
Lokalita U křížku, Dlouhý Újezd, okres Tachov
Realizace:
8/2018 – 3/2020
Autor:
Ing. Michaela Tanczošová, MEPOS, Domažlice
Zhotovitel:
SENEA s.r.o., Spálené Poříčí
Investor:
Lesy České republiky, s.p. : Ing. Jiří Kubíček
Kontakt:
Ing. Jiří Kubíček
jiri.kubicekhaha.@lesycr.cz

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odebírat

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení