Volná krajina
Přeměna orné půdy na mez u Holic v Čechách Foto: Obec Holice v Čechách, okres Pardubice

Přeměna orné půdy na mez u Holic v Čechách

Nově vzniklá mez v blízkosti Holic v Čechách by mohla inspirovat majitele malých pozemků s ornou půdou. Původně místo bez života nahradil luční porost se stromy a keři, který přilákal hmyz, ptáky i zvěř.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Založením trvalého travního porostu na místě orné půdy se zlepšilo zadržování vody v krajině, zvýšila se ochrana před vysycháním a snížila prašnost. Vznikl ostrůvek zeleně, který podporuje ekologickou stabilitu v jinak intenzivně zemědělsky obhospodařovaném území.
 
Jak to funguje
Z celkových 7 087 m² orné půdy se 5 600 m² změnilo na louku s keři a ovocnými stromy. K zatravnění 4 900 m² se použila luční směs. Do pásů po stranách pozemku přibylo 88 keřů domácích druhů (dřín obecný, bez černý, líska obecná, růže šípková, kalina obecná, ptačí zob). Spon mezi jednotlivými keři činí 3 m, jednotlivé druhy se v pásu pravidelně střídají. Doprostřed zatravněné plochy se vysadilo 43 ovocných stromů (vysokokmenů) starých nebo regionálních odrůd (jabloně, hrušně, třešně, ořešáky). Jeden cíp parcely zůstal pouze zatravněný (bez výsadeb), aby se zachoval přístup na sousední pozemky.
 
Původní stav
Jednalo se původně o ornou půdu v kopci dlouhodobě pronajímanou zemědělcem, kterému však vypršela smlouva. Projektu předcházelo územní řízení o změně parcely vedené jako orná půda na trvalý travnatý porost. Ze severu a z jihu k parcele přiléhá silnice, z východu a západu zase plochy polí.
 
Údržba
Údržba zahrnuje především zálivku, řez stromů v prvních letech, kontrolu a opravu ochrany proti okusu zvěří, každoroční posečení lučního trávníku a případně náhradu neuchycených dřevin. O údržbu se stará majitel pozemku. Předpokládané náklady činí rámcově 10 tisíc Kč ročně.
 
Proč to není jinak
Původně se uvažovalo o zbudování menší vodní plochy a vytvoření úkrytů pro drobná zvířata (hromady kamenů, klády), ale kvůli náročnosti řešení se upřednostnila současná varianta.
 
Největší výzvy a překážky
Samotná výsadba dřevin byla velmi složitá kvůli nevyhovující zhutnělé jílovité půdě. Některé keře se v ní špatně ujímaly a velké škody působili také hraboši či další zvěř. Panují zde extrémní podmínky také z hlediska otevřeného prostoru a velmi silného větru. V neposlední řadě k výzvám patřila náročná administrativa při žádání o dotaci.
 
Zkušenosti z provozu
Při navrhování projektu se nepočítalo s tak velkou ztrátovostí keřů (především z důvodu okusu). Kvůli nerespektování hranic parcely a přejíždění výsadeb docházelo k poškození sazenic také zemědělci. Náročné je také zajištění potřebné zálivky a posečení poměrně velké plochy. Přesto má projekt smysl. Na umístěných berličkách rádi sedávají dravci, k vidění je zde stále větší množství hmyzu, ptáků a zvěře. Majitel navíc na pozemek umístil včelí úly.
 
Kolik to stálo
Částku necelých 243 tisíc Kč uhradila dotace Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (OPŽP).

Zemědělská krajina Biodiverzita Extrémní vítr Nedostatek vody a sucho Eroze půdy Zeleň v krajině 

Lokalita:
Holice v Čechách, okres Pardubice
Realizace:
2017
Autor:
Jitka Šídlová
Zhotovitel:
Zahradní architektura Pardubice s.r.o.
Investor:
Jiří Schejbal
Kontakt:
Jitka Šídlová
jitka.sidlovahaha.@gmail.com

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odebírat

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení