Volná krajina
Ochrana před přívalovou vodou Schwertberg Foto: Vojta Herout

Ochrana před přívalovou vodou Schwertberg

Obec Schwertberg je pravidelně sužována přívalovými dešti, které neobvykle často vedly k velkým záplavám. Silné bouřky a obzvlášť nepříznivé počasí 23. července 2016 se staly podnětem k zajištění ochrany všech problémových zón obce proti přívalové vodě stékající z okolních svahů. Doposud bylo investováno 4 mil. EUR. Kromě vybudování 10 retenčních nádrží, sofistikovaných odvodňovacích kanálů a příkopů uzavřela obec také smlouvy o zelených úhorech se zemědělci, aby se více než 5 hektarů polí ve svazích mohlo změnit na trvale zelené louky a pastviny. Došlo k ekologickému zhodnocení retenčních prostor, založily se kvetoucí louky pro včely a vysadily se stromy a keře na ochranu před erozí.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Obec Schwertberg upozornila úřady na zemské i státní úrovni za vědecké podpory Univerzity Salzburg na své specifické topografické a geologické podmínky. Problémy s vodou z přívalových dešťů odtékající ze svahů jsou ve Schwertbergu totiž převážně přírodního původu a méně důsledkem neuváženého rozvoje osídlení.

Kromě mnoha vlastních iniciativ obce (plošné rozdělení kanalizační soustavy na splaškovou a dešťovou kanalizaci, u strmých úseků cest vybudování vtokových šachet, stavební opatření na domech nebo stavítka u výtoku k řece Aist, uzavření smluv o zelených úhorech s farmáři a zřízení menších retenčních nádrží) byl s podporou odborníků a částečně s finanční podporou země, státu a EU realizován sofistikovaný komplex retenčních opatření.

Cílem je s konečnou platností zažehnat pro obec Schwertberg nebezpečí velké vody ze svahů. Plánovaná opatření jsou aktuálně již z více než tří čtvrtin zrealizovaná.
 
Jak to funguje
Retenční nádrž Poneggenbach zadrží přibližně 43 000 m³ vody, všechny 3 retenční nádrže u Lesterlu zadrží celkem asi 4 000 m³, retenční nádrž Wingegg má objem 800 m³, nádrž Broat´n 550m³, 3 stávající retenční nádrže u Sommerhaus cca 900m³, nádrž Mühlenweg 3 620m³ - celkem lze zadržet kolem 53 000 m³ v 10 retenčních nádražích.

Asi 20 000 m² pozemků v soukromém vlastnictví se přeměnilo na retenční plochy s veřejnými květinovými loukami, vysadilo se asi 30 stromů a více než 100 keřů. V otevřených příkopech protéká neustále voda (cenné pro ekosystém), v retenční nádrži Mühlenweg vzniklo umělé jezírko. Opatření mají pozitivní efekty na přibližně 60 ha částečně hustě osídleného území.

I přes všechnu nabízenou ochranu musí obyvatelé vždy počítat s určitým malým rizikem a nést i vlastní odpovědnost. Obec proto rovněž podporuje osvětu a informační kampaně, prostřednictvím kterých se obyvatelé dozvídají, jak se sami mohou proti povodním chránit jednoduchými opatřeními.
 
Původní stav
Záplavy v tak neobvyklé intenzitě nejsou v obci Schwertberg žádnou náhodou, ale mají své jasné příčiny. Schwertberg se rozkládá na kopcovitých výběžcích Mühlviertelu na okraji krajiny Machland. Z topografického hlediska se toto území vyznačuje mnoha velkoplošnými segmenty v podobě koryt a kotlin. Tzv. Český masiv je nyní částečně pokryt velmi tenkými vrstvami humusu a na mnoha místech se již v hloubce 70 cm narazí na žulu. Voda se proto nemůže vsáknout do země. Často je navíc půda velmi jílovitá a v případě sucha téměř nepropouští vodu. Při silných srážkách tak povrchová voda stéká do přírodních proláklin a prohlubní. Na přechodu k Machlandu nedochází na rovině k téměř žádnému odtoku vody, v důsledku čehož se pak říčky a potoky Wingeggerbach a Aisthofener Bach i Poneggenbach vylévají ze svých břehů.
 
Údržba
Podstatnou součástí údržby je sečení v oblasti retenčních nádrží, což představuje vzhledem ke svahům a vysokému porostu velkou výzvu. Vícenáklady lze vyčíslit v částce přibližně 10 000 – 15 000 EUR za rok, poněvadž pro sečení vysoké trávy na strmých plochách je nutno použít speciální stroje. Rozpočet se financuje z běžného obecního rozpočtu pro komunální údržbu.
 
Proč to není jinak
Bylo by bývalo možné provést jen bodová opatření. Obec se ale namísto toho rozhodla pro integrovaný koncept v podobě udržitelného řešení tématu svahové vody i s ohledem na klimatické podmínky v budoucnu. Kromě toho jsme se u odvádění vody vědomě rozhodli pro částečně otevřené příkopy, které jsou velmi cenné z ekologického hlediska a nabízejí ještě větší ochranu než potrubní systémy, jsou ovšem bohužel velmi náročné na údržbu (většinou manuální práce). Omezující faktor se vyskytuje v ochotě obyvatel postoupit své plochy za účelem ochrany před svahovou vodou do veřejného majetku nebo je alespoň pronajmout.
 
Největší výzvy a překážky
Bez finanční podpory země, státu a EU bychom ochranu před vodou stékající ze svahů nebyli schopni plošně realizovat na všech nebezpečných místech obce. Na začátku bylo také problematické si vyjasnit rozdílné kompetence (mezi vodohospodářskou správou „Gewässerbezirk“ a organizací Lawinen- und Wildbach Verbauung). Výzvu představovaly rovněž přání a požadavky majitelů a vlastníků nebo vyjednávání o výkupech pozemků, která se zčásti protahovala i více než o rok a kdy pozitivní výsledek vyjednávání byl možný jen s vysokou mírou zapojení občanů.
 
Zkušenosti z provozu
Obyvatelstvo přijalo nové plochy velmi pozitivně. Tak se například retenční nádrž Lesterl v části obce Poneggen stala bruslařským rájem pro děti z okolí. Mnoho lidí nechtělo věřit, že by retenční opatření mohly mít tak pozitivní vliv na celkový obraz krajiny a že by mohly být tak šetrné vůči přírodě. Mezitím již i kritici projektů na ochranu před svahovou vodou zaujali k provedeným opatřením pozitivní přístup.
 
Kolik to stálo
Doposud bylo investováno více než 4 mil. EUR – obec Schwertberg, země Horní Rakousko, stát (Spolkové ministerstvo zemědělství, regionů a cestovního ruchu), EU (zemědělský fond pro rozvoj venkova). V oblasti škod způsobených vodou ze svahů se očekává úspora až 2 000 000 EUR v průběhu přibližně 30 let.

Využití dešťové vody Protipovodňové opatření Povodně a přívalové srážky Nedostatek vody a sucho Eroze půdy Zeleň v krajině 

Lokalita:
obec Schwertberg
Realizace:
2016 – 2021
Autor:
Thürriedl & Mayr (Fr. Kammler), LINZ AG (Hr. DI Heindl, Hr. Petschl).
Zhotovitel:
Gewässerbezirk Linz, GLS, Porr (Ausleitung Pergerstraße-Mühlenweg), WLV (RHB Poneggenbach)
Investor:
Gewässerbezirk Linz, Gemeinde Schwertberg, AMA, LE 14-20 Programm für ländliche Entwicklung, WLV
Kontakt:
Bgm. Max Oberleitner
oberleitnerhaha.@schwertberg.at

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.

Odebírat

Veganské a bez lepku🍪! Naše cookies vám neškodí.
Tato stránka využívá cookies. Kliknutím na „Rozumím“ souhlasíte s pravidly ochrany osobních údajů.
Nastavení