Volná krajina
Vetla – polní cesta se stromořadím Foto: Městský úřad Žďár nad Sázavou

Vetla – polní cesta se stromořadím

V lokalitě Vetelských rybníků se podařilo z velkého půdního bloku vyčlenit původní polní cestu, zatravnit ji a umožnit tak opět lidem průchodnost krajinou. Díky cestě se v lokalitě sníží půdní eroze, odtok vody a v neposlední řadě se prostřednictvím vysazených stromů a keřů vrátí místu jeho historický krajinný ráz a malebnost.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Vzhledem k tomu, že se jedná o oblast, kde se střetává biologicky hodnotná lokalita s krajinou silně poznamenanou zemědělstvím, rozhodla se obec jít naproti zkvalitnění zemědělské krajiny. Obnovená polní cesta zmenšuje plochu otevřené půdy náchylné k větrné a vodní erozi a tvoří důležitou linii, která zadržuje vodu v jinak intenzivně obhospodařované krajině.
 
Jak to funguje
Město Žďár nad Sázavou vytipovalo 3 lokality (Vetla, Zelená hora, Vysocká), v nichž chce v následujících letech obnovit polní cesty, meze, remízy a s nimi vrátit krajině její původní ráz.

V 1. etapě projektu se podařilo napříč východním půdním blokem Vetly vytvořit zatravněný biopás (šířka 2,5 - 3 m, délka cca 1,5 km), jehož součástí jsou v místech, kde to dovolil prostor a vlastnické poměry, nově vysazené stromy (celkem 74 ks stromů a 135 ks keřů). Zatravnění plochy probíhalo strojově a následně cestu stabilizovaly kůly. Na pozemcích o šířce do 4 m vzniklo stromořadí ovocných stromů (spon 8 m), na křižovatkách pak vysadili lípu. Na pozemcích o šířce větší než 4 m vytvořili protierozní pás s příkopem a remízkem složeným z keřů, ovocných a listnatých stromů.
 
Původní stav
Souvislý půdní blok se nachází v těsném sousedství evropsky významné lokality vetelských rybníků, která patří mezi klidná místa a obývají ji vodní ptáci. Pozemky původní cesty, kterou v minulosti rozorali a sjednotili v půdní bloky, patří městu Žďár nad Sázavou.
 
Údržba
Náklady na provoz zahrnují běžnou údržbu podobného typu vegetace. První rok po výsevu trávy se doporučuje seč až 4x ročně, v udržovací péči pak 2x do roka. Je potřeba také pečovat o nově vysazené stromy - dbát na dostatečnou zálivku a výchovný řez.
 
Proč to není jinak
Projekt nepočítal s dalšími alternativami. Projektantka ale doporučila k městským pozemkům připojit neobhospodařované souběžné pásy (část nedoorané úvrati), které by zvětšily šířku protierozního pásu, umožnily komfortnější zasakování vody a vytvořily širší životní prostor pro stromy.
 
Největší výzvy a překážky
Mezi největší překážky projektu patřilo řešení majetkových poměrů.
 
Zkušenosti z provozu
Jednalo se o pilotní projekt, který odstartoval další aktivity v obnově krajiny v okolí Ždáru nad Sázavou. Ukázal na velký potenciál lokality. Protože by měli cestu využívat turisté, zvažuje město možnost umístění lavičky, informační cedule, drobné dětská aktivity.
 
Kolik to stálo
Obnovu polní cesty financovala dotace Státního fondu životního prostředí a rozpočet města. Náklady dosáhly výše přibližně 400 tisíc Kč, předpokládaná životnost projektu je 100 let.

Zemědělská krajina Stínění Biodiverzita Povodně a přívalové srážky Nedostatek vody a sucho Eroze půdy Zeleň v krajině 

Lokalita:
Vetelské rybníky, okres Žďár nad Sázavou
Realizace:
2019
Autor:
Lucie Radilová
Zhotovitel:
Satt, a.s.
Investor:
MěÚ Žďár nad Sázavou
Kontakt:
Lucie Radilová
fislahaha.@seznam.cz

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.