Volná krajina
Revitalizace Zádolského potoka Foto: Původní koryto bylo zasypáno, nebo využito pro vytvoření tůní. Lesy ČR

Revitalizace Zádolského potoka

Projekt je výsledkem iniciativy Lesů ČR, jejichž program „Vracíme vodu lesu“ se zabývá právě takovými projekty, jako je revitalizace Zádolského potoka. Snaží se, aby se česká příroda opět dostala do zdravého stavu plného života. Zádolský potok je součástí přírodní rezervace Králova zahrada. O to více je potřeba, aby zde bylo vše v pořádku. Nejlepším řešením je tedy obnovení původního koryta potoka a volnost, s jakou se může voda proplétat mezi stromy s kamením.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Navrácení potoka do jeho původního stavu přispívá k celkovému zlepšení přirozené stability toku a obnovení jeho ekologických funkcí. Důležitou funkcí tohoto řešení je také zpomalení povrchového odtoku vody. Díky mělkému korytu se v případě zvýšení hladiny může voda rozlít do okolí. To zajistí vyšší množství vstřebané vody do půdy a zvětšení zásob podzemní vody v oblasti. Taktéž dochází k obnovení mokřadních poměrů v potoční nivě.
 
Jak to funguje
Celá realizace byla pro potřeby dobrého vedení projektu rozdělena do několika částí. Rozloha, na které můžeme pozorovat účinnost řešení a na které proběhly zásahy, je totiž téměř 4,5 hektaru a délka obnoveného vodního toku je 1,8 kilometrů. Nově vzniklé tůně pak pokrývají plochu půl hektaru.

První z částí byl sám Zádolský potok. Realizátoři upravili jeho koryto do přírodní podoby. Navedli tok do meandrujícího koryta s mírným klesáním, aby nedocházelo ke zbytečnému zrychlování vody a tím k zahlubování koryta. Celkově se prodloužilo z původních 906 metrů na nynějších 1 304 metrů s tím, že se může samovolně měnit. Původní koryto bylo zasypáno.

Další částí realizace bylo vytvoření 15 tůní různého charakteru. Některé z nich byly vytvořeny pomocí narovnaného koryta buď jako neprůtočné, nebo také průtočné nacházející se v nivě nově vedeného potoka. Tyto tůně jsou záměrně velmi rozdílné. Rozlišují se svou hloubkou, velikostí i členitostí. Do některých byly umístěny pařezy napomáhající tvorbě nových biotopů. Ze stejných důvodů byly kolem potoka ponechány kmeny a pařezy z pokácených stromů.

Po celé délce této úpravy bylo nutné vypořádat se se třemi propustky protínajícími pozemní komunikace vedoucí lokalitou. Dva z nich byly vyřešeny potrubím a třetí byl vytvořen jako kamenný brod.

Stejně jako Zádolský potok bylo upraveno také koryto jednoho z jeho přítoků, kde se postupovalo podle stejných parametrů jako u předchozí části. Délka tohoto toku zahrnutého do projektu dosahuje 513 metrů. Ne této délce byly vytvořeny další 3 tůně a původní koryto bylo taktéž zasypáno.

Dnes je revitalizovaná plocha ve stadiu, kdy není potřeba provádět žádné další zásahy.
 
Původní stav
V 70. letech se Zádolský potok a jeho okolí staly jedním z mnoha kousků naší přírody zasažených lesotechnickou meliorací. Došlo k napřímení a zahloubení toku, který byl ještě více prohloubený navršením vyhloubené zeminy na nově vzniklé břehy. Postupem let se narovnané toky stále více zarývaly do země kvůli odnosu zeminy na dně koryta. Na některých místech dosahovaly hloubky až 2 metry. Břehy pak postupně začaly zarůstat ruderálními druhy rostlin, tedy takovými, které se vyskytují na člověkem velmi ovlivněném území.
 
Údržba
Náklady, které byly na projekt vynaloženy, jsou konečné. Vzhledem k povaze opatření již nebude nutné do oblasti dále zasahovat a provedená opatření jsou dostačující k tomu, aby si nyní příroda s lokalitou již poradila sama. Voda má opět volnost a může si koryto a dno tvarovat sama.
 
Proč to není jinak
Žádné další alternativy nebyly zvažovány, jelikož byl projekt od počátku řešený pro danou lokalitu. Nejprve byla zpracována studie proveditelnosti a následně se provedlo terénní šetření, na jehož základě se vytvořil projekt. K němu se následně vyjádřil investor, tedy Lesy ČR, a také orgány ochrany přírody, jejichž připomínky byly projektanty zapracovány.
 
Největší výzvy a překážky
Jediným technicky náročnějším úkolem bylo řešení propustků u lesních komunikací. Další překážky byly vyloučeny hned v počátku, kdy se řešila proveditelnost a kdy probíhalo terénní šetření.

Pro funkčnost celého systému je možným vedlejším efektem odumření některých druhů dřevin, a to zejména smrku, který je v českých lesích velmi hojně zastoupený. Pro něj však není přirozené růst na vysoce podmáčených půdách, které jsou však pro tuto oblast typické. Je tedy možné, že obnovený mokřadní systém bude mít vliv na skladbu okolní vegetace.
 
Zkušenosti z provozu
Příjemným překvapením bylo rychlé ověření funkčnosti nového řešení Zádolského potoka. Hned po kolaudaci projektu se při jarním tání zaplavila niva potoka a vzedmutá voda se rozprostřela do lesního porostu. Díky tomu nezpůsobila škody jinde. Organizátoři přitom dodávají, že celá realizace probíhala za sucha a voda jim práci vůbec nenarušovala.

Návrat potoka do původního koryta pomocí přírodě blízkého řešení se podepsal také na estetické stránce celé lokality. Jelikož je tento potok součástí přírodní rezervace Králova zahrada, zlepší se tedy i celkový dojem návštěvníků z vycházky v tomto místě. To pak bude lépe plnit svou rekreační funkci. V blízkosti vede také turistická a cyklistická stezka.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady na realizaci projektu se vyšplhaly na 2 468 220 Kč. Financování se rozdělilo mezi prostředky z Operačního programu Životní prostředí a vlastní zdroje Lesů ČR.

Pokud by se zde tento projekt nerealizoval, v budoucnosti by muselo dojít k sanaci erozních projevů způsobených odvodněním.

Revitalizace vodních prvků Biodiverzita Povodně a přívalové srážky Eroze půdy Zeleň v krajině 

Lokalita:
Zádolský potok, Opatov v Čechách
Realizace:
7/2018 - 10/2019
Autor:
Terra Pozemkové úpravy, s.r.o.
Zhotovitel:
LTM Litomyšl, spol. s r.o.
Investor:
Lesy České republiky, s.p.
Kontakt:
Ing. Jiří Kubíček
jiri.kubicekhaha.@lesycr.cz

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.