Volná krajina
Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků Foto: Petr Kříž

Revitalizace Černého potoka a jeho přítoků

Dříve krajina posetá rašeliništi a domov mnohých vzácných přírodních druhů se 70. letech změnila v oblast trpící nedostatkem vody a úbytkem živočichů. Právě z tohoto důvodu se správci přírodní rezervace Černá louka rozhodli pro revitalizaci ve snaze o navrácení krajiny do původního stavu. Díky odstranění melioračního potrubí a vytvoření přirozeného vzhledu koryta a jeho okolí má oblast svůj původní vzhled a láká k zabydlení také původní živočišné druhy. Dnes je v oblasti vidět návrat k časům, kdy byla oblast Černého potoka domovem mnohých chráněných přírodních druhů a představovala charakteristický prvek náhorní plošiny Krušných hor. Tento prvek má význam také z hlediska celého evropského území, jelikož je zařazen do seznamu NATURA 2000.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Cílem realizace bylo především zvýšení biodiverzity v oblasti tak, aby zde byly příznivé podmínky pro život původních druhů mokřadního biotopu. Ruku v ruce jde také úprava vodního režimu. Díky likvidaci meliorací a budování tůní dochází ke zvětšení záchytu vody v nivní oblasti potoka, který je tak schopen odolávat výkyvům počasí, jakými jsou delší období sucha nebo přívalové deště.
 
Jak to funguje
V průběhu realizace projektu se postupně upravilo 2,5 km koryta Černého potoka, který prochází přírodní rezervací Černá louka. Pomocí terénních prací se tok navrátil do svého původního koryta. Díky zvlnění terénu dostalo koryto přirozenější podobu a poskytuje tak více prostoru k tomu, aby se voda v oblasti zachytila, potok měl prostor k dalšímu přirozenému meandrování a v okolí se mohla tvořit potoční niva.

Zhotovitel se postaral také o tvorbu příčných přehrážek z přírodních materiálů (dřevo, kamení, zemina), aby voda nemohla nabrat vysokou rychlost a zahloubit tak koryto toku hluboko do země. Tato opatření brání odnosu půdy, což je velmi vítaná vlastnost hlavně v jarních měsících, kdy dochází k průtoku většího množství vody v důsledku tání.

Pro zvětšení celkového efektu zhotovitel vyhloubil 21 tůní jak stálého, tak občasného charakteru. Tato úprava zajišťuje v oblasti stabilnější koloběh vody a pozvolné vsakování dešťové vody.

Celkový rozsah ovlivněného území je 8 hektarů, přičemž v konečném důsledku se zvýšení biodiverzity projeví na celém území přírodní rezervace.
 
Původní stav
Území Černá louka bylo v 60. až 80. letech přeměněno rozsáhlými melioracemi, kvůli kterým na území poklesla hladina podzemní vody a zvýšil se odtok povrchové vody z oblasti. Zničeny byly také boční přítoky Černého potoka. V důsledku těchto zásahů zde vodní toky získaly především funkci odvodňovacích kanálů, kvůli kterým následně došlo k degradaci okolních mokřadních biotopů a ztrátě biodiverzity v okolí.
 
Údržba
Velkou výhodou této revitalizace jsou téměř nulové náklady na následnou údržbu a provoz, jelikož se jedná o jednorázový zásah, který se nemusí nijak opakovat či udržovat. Oblast je také součástí chráněného území, o které se pečuje z financí státního rozpočtu.
 
Největší výzvy a překážky
Výzvu při realizace projektu představoval zejména výskyt chráněných druhů živočichů (bekasina otavní, jeřáb popelavý) i rostlin (lilie cibulkonosná), na které bylo potřeba brát ohled a přizpůsobit se jejich přirozenému prostředí. To se podařilo například pomocí plánování stavebních prací s ohledem na období hnízdění chráněných druhů ptáků.
 
Zkušenosti z provozu
Následně po realizaci byla oblast využívána jako vzor na konferencích a také byly pořádány exkurze přímo na místo realizace.

Funkčnost opatření byla prokázána díky výzkumu studentky, která v rámci své bakalářské práce hodnotila kvalitu vody a množství rozpuštěných látek, stejně jako migrací pstruha potočního, který se tam nově usadil.

Díky významu lokality se i další aktéři snaží o revitalizaci dalších částí toku. Pramen Černého potoka byl taktéž revitalizován. Betonové břehy, mimo jiné, nahradily místní balvany a v oblasti se opět drží voda.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady na realizaci tohoto projektu se vyšplhaly na 7,7 milionů korun. Na jejich pokrytí se podílely prostředky z Operačního programu životního prostředí, Státního fondu životního prostředí ČR a částečně byly také poskytnuty finance ze státního rozpočtu. V rámci Evropské unie se podařilo získat finance také z oblasti podpory pro Optimalizaci vodního režimu krajiny.

Revitalizace vodních prvků Biodiverzita Povodně a přívalové srážky Eroze půdy Zeleň v krajině 

Lokalita:
Přírodní rezervace Černá louka, Krupka, Krušné hory
Realizace:
2009-2010
Autor:
Terén Design s.r.o.
Zhotovitel:
EPS - Servis spol. s r.o.
Investor:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kontakt:
Petr Kříž
petr.krizhaha.@nature.cz

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.