Volná krajina
Mokřad a vodní tůně ve Sklené Foto: Jiří Kunc

Mokřad a vodní tůně ve Sklené

To, že je potřeba plnit si své sny, víme všichni. Pokud se k tomu však přidá ještě plnění snů našich blízkých, je to ještě lepší. Do takového činu se pustil i soukromý zemědělec Jiří Kunc ze Sklené u Žďáru nad Sázavou. Již jeho dědeček snil o tom, že si na rodinných pozemcích vybuduje svůj vlastní rybník. Jeho vnuk se tedy rozhodl, že splní nejen svůj dětský sen, ale také ten dědečkův. Aby to však nebylo tak jednoduché, jako vždy se našla malá komplikace. Rybník si postavit nemohl. Svého záměru se ale nevzdal a rozhodl se změnit svůj cíl a vybudovat alespoň mokřady s tůní, který je v daném prostředí vhodnější variantou. Sám byl nakonec mile překvapen, jak dobrým rozhodnutím se jejich sen stal.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Velkou zajímavostí tohoto projektu je, že se původně vůbec nejednalo o realizaci s jakýmkoli adaptačním záměrem. V původním návrhu šlo pouze o znovuvybudování rybníka. Tento návrh však neprošel a autor jej musel upravit. Výsledkem se staly mokřady. Jejich pozitivní vliv na daném místě se odhalil až v dalších letech. Projevy klimatické změny se postupně začaly projevovat i v okolí Žďáru nad Sázavou, a tím se ukázal i vliv nových mokřadů v lokalitě. Díky zvýšenému záchytu vody se do lokality vrátily původní druhy rostlin a živočichů, pro které zde dříve nebyly vhodné podmínky. Stejně tak zachytávání vody napomáhá okolní krajině v ochlazování a zpříjemnění klimatu v horkých letních dnech.
 
Jak to funguje
Realizace celého projektu se dotkla 3 440 m2, což je současně rozloha trvale travních porostů, které nechal majitel pozemků převést na zamokřenou plochu. Jelikož je majitel také zhotovitelem projektu, nebylo potřeba shánět podpisy a souhlasy dalších osob, což celý proces značně urychlilo. Vybudovaná tůň má rozlohu zhruba 2 300 metrů a na ni navazují skryté mokřady, umístěné po obou stranách tůně. Na levé straně jsou 3 a na pravé straně 4 mokřady, přičemž je na místě viditelná i původní hráz dřívějšího rybníka.
 
Původní stav
Před zahájením proměny se jednalo o velmi podmáčenou oblast, kvůli čemuž nebyla atraktivní pro jakékoliv zemědělské aktivity a tedy nebyla vůbec využívaná. Podmáčení těchto pozemků je možné dát do souvislosti s charakterem prostředí s nedalekými mokřady, které zde existovaly již před realizací projektu.
 
Údržba
Náklady spojené s udržováním mokřadu jsou do budoucna minimální. Z hlediska aktivit, které si vyžadují finanční náklady, jde pouze o vyžínání trávy na lukách v okolí mokřadu a vysekávání náletových dřevin. S těmito pracemi bude zhotoviteli pomáhat CHKO Žďárské vrchy. Sám autor projektu však vyzdvihuje, že ne všechno je dobré přepočítávat na peníze a těší ho dobrý pocit, který v daném místě prožívá.
 
Proč to není jinak
Původním cílem projektu byla obnova dřívějšího rybníka, který vlastnil již dědeček Jiřího Kunce. To však zamítla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
 
Největší výzvy a překážky
Faktorem, který velmi ovlivnil budoucí vývoj celého projektu bylo zamítnutí původního návrhu. Na jeho základě došlo ke změně vedoucí k vybudování mokřadu a vodní tůně. Naopak pozitivním efektem bylo využití neobhospodařované zemědělské plochy.
 
Zkušenosti z provozu
I přes to, že byl původní záměr pozměněn a jeho účel nebyl primárně směřován k adaptačním opatřením, se postupem času ověřila jeho užitečnost pro okolí. V roce 2018 se kvůli velkému suchu začaly tůně využívat jako zásobárna vody pro dobytek, který Jiří Kunc chová. Sucho bylo tak velké, že dokonce vyschly studny v okolí.

Nejen, že v prostředí mokřady udržují stabilnější mikroklima, ale také slouží jako místo, kam směřují kroky školních výletů za účelem různých projektů a také jako destinace pro procházky z okolí.

Vzhledem k úspěšnosti tohoto řešení se Jiří Kunc dokonce pustil do spolupráce s obcí Sklené a dohodli se na realizaci dalších tůní a rybníka.
 
Kolik to stálo
Celá proměna přišla investora celkově na 972 000 Kč bez DPH. Současně však s financováním projektu pomohly také dotace z Operačního programu Životního prostředí.

Revitalizace vodních prvků Biodiverzita Povodně a přívalové srážky Zeleň v krajině 

Lokalita:
Sklené, okres Žďár nad Sázavou
Realizace:
2014 - 2015
Autor:
Ing. Luděk Halaš
Zhotovitel:
Aquasys spol. s r.o.
Investor:
Jiří Kunc
Kontakt:
Jiří Kunc
kunc.jirihaha.@seznam.cz

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.