Volná krajina
Libocké mokřady Foto: ČSOP Kynšpersko

Libocké mokřady

Jak se dá využít dopadů těžební činnosti a zvelebit tak okolí svého bydliště? Po těžbě hnědého uhlí, které se v oblasti Kynšperku nad Ohří těžilo i pomocí hlubinných dolů, se desítky let po ukončení činnosti začal propadat zemský povrch. Staré struktury dolů zestárly a neudržely tíhu zeminy nad sebou. V místě propadu vznikl nový mokřad se dvěma rozlehlými jezírky. Oblast však postupně zarostla a stala se nehostinnou a nevhodnou pro úkryt zvířat. To se však v roce 2017 rozhodli změnit členové Českého svazu ochránců přírody, kteří se rozhodli pole vypůjčit a dát celému prostoru smysl. Mokřad vyčistili od invazních rostlin, usnadnili tak přístup menším živočichům a pravidelnou údržbou chtějí pokračovat ve zvelebování okolí. Do povědomí okolních obyvatel se dostali pomocí pravidelných akcí pro veřejnost, které zde pořádají, a pomáhají také ve vzdělání o důležitosti přírodní rozmanitosti a její ochraně.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Jednou z nejdůležitějších funkcí mokřadních systémů je záchyt vody v krajině. Proto je i jedním z hlavních cílů celého projektu. Voda zachycená v mokřadech slouží k zvyšování vlhkosti okolní půdy, snižuje teplotu prostředí v období letních měsíců, poskytuje úkryt mnoha živočišným a rostlinným druhům. Ve zkratce se tedy stará o vyváženost místního mikroklimatu. Cílem ČSOP je posílit přirozené vlastnosti Libockých mokřadů, aby mohly plnit široké spektrum ekologických funkcí.
 
Jak to funguje
Při realizaci bylo v první řadě velice důležité získat právo k užívání pozemku, na kterém se mokřady rozprostírají. Po prvním úspěchu při jednání s majitelem a pronajímatelem pozemku už nic nebránilo v tom, aby se začalo s pracemi. Jako hlavní úkol si členové ČSOP stanovili omezit růst invazních druhů kolem mokřadu, aby usnadnili rozvoj původních rostlinných druhů. Současně se postarali o zatravnění sousedního pole. Díky tomu se zpevnilo okolní prostředí, které pomocí stále se vyskytující vegetaci přispívá k záchytu vody a zároveň pomáhá v omezení vodní i větrné eroze.

Celá plocha, které se tento projekt věnuje, se rozprostírá na 6 hektarech půdy. To zahrnuje jak obě jezírka, tak také mokřad a okolní zatravněnou plochu. První jezero má rozlohu zhruba 6 000 m2, druhé jezero asi 8 500 m2 a mokřad pokrývá dalších 15 500 m2. Přesah této úpravy pak pokrývá další 3 hektary díky vlivu na místní mikroklima.

Obě jezera a mokřad plní jak dešťová voda, tak také spodní voda, která se sem dostává ze zaplavených důlních šachet. Pro udržení správné kvality vody a také pro získání informací o vlivu extrémně suchých období na výpar vody jsou nainstalované vodoměrné tyče a pravidelně se zde provádí hydrochemické analýzy a měření průhlednosti vody.

Nejlepším důkazem, který dokazujeje funkčnost revitalizace Libockých mokřadů je výskyt 70 nových rostlinných druhů a 37 druhů živočichů. Díky takto výrazné změně se Český svaz ochránců přírody Kynšpersko chce pokusit získat do nájmu také orchidejovou louku ležící v sousedním katastru a rozšířit tak oblast, ve které budou mít nové druhy klidné a přirozené prostředí.
 
Původní stav
Dříve jedna z nejprůmyslovějších oblastí České republiky, Sokolovská pánev, se dodnes stará o rozruch ve svém okolí. Kvůli poddolování oblasti a následném propadu těchto ploch se vytvořila dvě rozlehlá jezírka a mokřad uprostřed pole. Před revitalizací byl mokřad zarostlý invazivními druhy rostlin, jako je orobinec nebo sítina, které nejen že vytlačovaly původní rostlinné druhy, ale také znemožňovaly živočichům využívat tuto oblast jako přirozený úkryt a zastávku tažných ptáků.
 
Údržba
Co se budoucnosti týká, jsou finanční prognózy velice příznivé. Budoucí náklady jsou totiž minimální. Každý rok je jedná pouze o seč zamezující šíření invazivních rostlinných druhů. Tím se podpoří přirozené fungování mokřadů bez dalších zásahů člověka. Pozitivní je i plán ČSOP rozšířit zázemí pro rekreanty. Mohou se těšit na ptačí pozorovatelnu a dřevěné molo.
 
Proč to není jinak
Původně se ČSOP chtělo pustit do údržby evropsky významné lokality Ramena Ohře. Při zvážení svých možností a zkušeností se však raději rozhodlo pro menší lokalitu, kterou jsou právě Libocké mokřady. Pro získání nových vědomostí se pustili do lokality s ne příliš dlouhou historií, což však může pomoci k následnému vyhodnocování vlivu, který provedená opatření přinesla.
 
Největší výzvy a překážky
Můžeme říct, že spolupráce vlastníka půdy, jejího nájemce a ČSOP byla takřka ukázková. Sami zhotovitelé si pochvalují, že jim nikdo nekladl zbytečné překážky do cesty a jak majitel, tak nájemce prostoru s nimi velmi ochotně spolupracovali a dodnes spolupracují. Podotýkají ale, že stejně jako u každého projektu, bylo největší „překážkou“ překonat počáteční strach a odhodlat se k realizaci naplánovaných úprav. Do budoucna může být výzvou počet návštěvníků, kteří pravděpodobně budou s rostoucí popularitou a zázemím pro návštěvníky přibývat.
 
Zkušenosti z provozu
Díky udržování okolí mokřadů pomocí sečení invazních druhů rostlin vznikly nové biotopy, které by byly jinak potlačeny a vůbec se zde neobjevily. Velmi pozitivní vliv měla revitalizace také na místní obyvatelstvo, pro které se mokřady staly cílem procházek do přírody. Mohou zde sledovat mnoho živočichů a rostlin, které dříve viděli jen v učebnicích. Stejně tak je velmi přínosná spolupráce s místním skautským oddílem, který se bude podílet na údržbě mokřadů, a tím přispěje k jeho udržitelnosti.
 
Kolik to stálo
Podporu projektu finančně zajistil Český svaz ochránců přírody Kynšpersko a také plynárenská firma Net4Gas, která patří mezi největší firemní dárce na ochranu přírody v ČR. Celkové se výše nákladů vyšplhala na 200 000 Kč. Do budoucna se předpokládá investice okolo 150 000 Kč, ze které bude postavena ptačí pozorovatelna a dřevěné molo sloužící jako přístaviště. Oba tyto objekty budou využívané pro vzdělávací aktivity a budou lákat veřejnost k prohlídce a návštěvě mokřadů.

Revitalizace vodních prvků Biodiverzita Eroze půdy 

Lokalita:
Libocké mokřady, Kynšperk nad Ohří
Realizace:
2017-dosud
Autor:
Český svaz ochránců přírody Kynšpersko
Zhotovitel:
Český svaz ochránců přírody Kynšpersko
Investor:
Český svaz ochránců přírody, Net4Gas
Kontakt:
Ing. Eva Řezníčková
csop.kynsperskohaha.@seznam.cz

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.