Zastavěná území
Hospodaření s dešťovkou v SUOMI Hloubětín Foto: SUOMI Hloubětín, YIT Stavo s.r.o., Petr Andrlík

Hospodaření s dešťovkou v SUOMI Hloubětín

Z obytné čtvrti SUOMI Hloubětín neteče ani kapka dešťové vody do klasické kanalizace. Zasakuje se totiž přímo v lokalitě. Odtok dešťové vody z areálu je zpomalovaný pomocí retenčních nádrží, vsakovací rigolů okolo cest lemovaných přerušovanými obrubníky, rozlivných vsakovacích luk a přírodě podobného centrálního jezírka. Navíc okolo tekoucí říčce Rokytka investor navrátil původní meandrový charakter s jesepy a mělkými svahy pro lepší přístup lidí i zvířat. Nechybí ani ozeleněný vnitroblok či nově vysazené stromy, které jsou zavlažované pomocí podzemního systému drenáží a samospádem tekoucí vody ze svahu.

Developerský projekt rezidentní čtvrti s odpovědným hospodařením s dešťovou vodou je prvním projektem takového rozsahu na území Hlavního města Prahy. Je příkladem toho, že i bytová výstavba může být vedená s důrazem na kvalitu životního prostředí a může přispívat k minimalizaci klimatických rizik.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Hlavním cílem realizace projektu SUOMI Hloubětín je zpomalit odtok vody z území na 3l/s/ha. Tohoto cíle investor dosáhl důmyslnou kombinací různých opatření jak na budovách, tak ve veřejném prostoru i v návazné volnější krajině, kudy protéká potok.

Zpomalení vody v Rokytce a zadržování vody v areálu SUOMI Hloubětín pomáhá zmenšovat dopady sucha a omezuje možné dopady přívalových dešťů a povodní. Díky velkému množství zeleně se celá oblast ochlazuje při vysokých letních teplotách a navíc vodní plochy a meandry na říčce jsou skvělým místem pro rozvoj biodiverzity. Okolí říčky mimo jiné slouží jako přírodní prostor pro rekreaci.
 
Jak to funguje
Na více než 9 hektarech se nalézá rezidenční čtvrť SUOMI Hloubětín, jejíž součástí je znovuoživená říčka Rokytka.

Pro zadržování vody v oblasti je využit systém takzvaného low impact developmentu tedy hydroekologického managementu území využívajícího přírodní vegetační cykly. Systém pomáhá zvyšovat biodiverzitu, maximalizuje infiltraci, zpomaluje průtok vody a pomáhá vodu šířit a zasakovat v místě tam, kde je potřeba, namísto odvádění vody z krajiny.

Dešťová voda se u většiny domů jímá do retenčních nádrží s přečerpáváním pro zálivku společných zatravněných prostor. Retenční nádrže jsou umístěné pod bytovými domy. Přebytečná voda z jímek pak proudí venkovními rozvody do vsakovacích ploch, otevřených mělkých příkopů se vsakovací funkcí a teprve následně doputuje zbytek vody do centrálního zasakovacího jezírka a odtud přepadem až do nově rozmeandrované Rokytky.

U odvodnění veřejných silnic, chodníků a náměstí je systém podobný. Zpevněné plochy díky přerušovaným obrubníkům svádí dešťovku do přilehlých zelených rigolů se stromy, které jsou propojeny podzemními štěrkovými polštáři, potrubím a koryty. Ty zajišťují samozavlažování stromů po svahu dolů. Dešťová voda je tak opět postupně odváděná do vsakovacích rozlivných luk a následně do centrálního zasakovacího jezírka, kde ve finále končí každá kapka dešťovky ze sídliště.

Využitím systému low impact development se dosáhlo maximálního zpomalení odtoku dešťovky z území a snížení zátěže běžné kanalizace vodami odtékajícími ze zastavěného území na úrovni zhruba 26 l/s z celého území.

Autorem 1. etapy je společnost ABM architekti s.r.o., autorem 2.-9. etapy společnost Loxia Architectes Ingenierie s.r.o., zpracovatelem prováděcí dokumentace většiny etap je společnost Němec Polák, spol. s.r.o.
 
Původní stav
Na místě, kde nyní stojí rezidenční čtvrť, byl z části náletovými dřevinami zarostlý brownfield, který byl využívaný jako nelegální skládka a kde pobývali lidé bez domova. Tok Rokytky byl zregulovaný s hlubokými zanedbanými břehy, které byly nepřístupné lidem. Okolní vegetace byla ve špatném stavu.
 
Údržba
Náklady na provoz se skládají z údržby zelených povrchů a zhruba za 10 let v případě zacpání filtračních textilií by mělo dojít k proprání zásypů.
 
Proč to není jinak
Investor zvažoval variantu realizovat odvodnění území tradičním způsobem, tedy odkanalizováním potrubím. Tuto alternativu nezvolil z důvodu potřeby dodržet maximální limit odtoku za vteřinu a také proto, že je to v rozporu s nastoupenou strategií společnosti.
 
Největší výzvy a překážky
Během realizace se nevyskytly zásadnější problémy. Určitou výzvou bylo poněkud nečekané množství odpadu, které muselo být vyvezeno z areálu.
 
Zkušenosti z provozu
Investor nepočítal s tak velkým odporem správcovských firem k převzetí systému odvodnění území. Na ekologické řešení firmy nejsou, podle investora, připravené.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady na projekt se pohybují ve výši 15 milionů korun. Realizaci projektu financoval investor z vlastních zdrojů.

Investor předpokládá návratnost investice za 30 let. Předpokládaná životnost investice je také 30 let.

Rodinné a bytové domy Městská zeleň Využití dešťové vody Nedostatek vody a sucho 

Lokalita:
Laponská, Granitova, Saarinenova, Praha 9 Hloubětín
Realizace:
2016 – 2023 (2019 dokočena 4. etapa z 10)
Autor:
ABM architekti s.r.o. (1.etapa), Loxia Architectes Ingenierie s.r.o. (2.-9. etapa)
Zhotovitel:
GEMO a.s., Hinton, a. s.
Investor:
YIT Stavo s.r.o.
Kontakt:
Petr Altmann
petr.altmannhaha.@yit.cz
„SUOMI HLOUBĚTÍN je komplexní developerský projekt, který zahrnuje nejen výstavbu bytových domů, ale i úpravy okolního prostředí včetně revitalizace blízkého vodního toku, která má umožnit zasakování srážkové vody, zadržování vody v této lokalitě a tím pomáhat zmírňovat dopady sucha nebo naopak povodní. Doufejme, že v budoucnosti budou developerské projekty zohledňovat změnu klimatu a udržitelnost, jako tento.“
Mgr. Zuzana Rajchlová
Odborný porotce soutěže

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.