Volná krajina
Video: Radovan Kramář

Znovuoživení řeky Nivničky u Uherského Brodu

Vodní poměry na Uherskobrodsku dnes zlepšuje znovuoživená řeka Nivnička. Kromě rozvolnění koryta vodního toku je okolí řeky doplněno mokřady. Obnovený je i kdysi zaoraný Mlýnský náhon. Všechny kroky vedou k zadržování vody, která dříve rychle odtékala pryč z území. Okolí řeky se tak stalo lákavou oázou nejen pro mokřadní ptáky, ale i místní výletníky, kteří mohou okolí zkoumat z ptačí pozorovatelny.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Hlavním přínosem znovuoživení řeky Nivničky je zvýšená schopnost místní krajiny zadržovat vodu. Výsadba stromů, rozčlenění území na menší celky spolu s rozvětvením Mlýnského náhonu zmírňuje vysoušení zemědělské půdy a zpomaluje rychlý odtok srážek z polí. Tím zabraňuje erozi a splachu půdy, zastavuje její znehodnocování a zvyšuje její schopnost vsakovat vodu. Zároveň poskytuje útočiště rostlinám a živočichům. Navíc projekt chrání město před povodněmi. Díky vodním plochám je dnes lokalita vítanou výletní destinací obyvatel nejen Uherského Brodu.
 
Jak to funguje
Řeka Nivnička byla obnovena v úseku přibližně 2,5 kilometru, hlavně v její dolní části před ústím do Olšavy. Nedílnou součástí díla byla obnova starého Mlýnského náhonu. Díky svému rozvolnění náhon rozvádí vodu do širokého okolí a přivádí dešťovku stékající z polí od Černé Hory. Zároveň jsou přes náhon odkláněny mimořádné přítoky z řeky Nivničky.

Podél vytvořených mokřadů byly na okraji Uherského Brodu za Slováckými strojírnami vysázeny stovky stromů. Ty rozčlenily velké pásy polí do menších celků.

Podoba místa se dnes blíží přírodním tokům, přirozeným vodním plochám a tůním. Celková délka obnoveného koryta říčky dosahuje přes 7 700 metrů, objem zadržené vody je více než 22 tisíc metrů krychlových. Plocha zakládaných mokřadních biotopů dosáhla 1,4 hektaru.
 
Původní stav
Před obnovou zaoraného Mlýnského náhonu se podél říčky Nivničky nacházely velké lány zemědělsky běžně využívané půdy. Dešťové srážky z polí rychle odtékaly a půda zůstávala vysušená. Situace vedla ke zvýšení větrné i vodní eroze a ztrátě kvality půdy. Mokřady v oblasti, kam již nezasahuje území Natura 2000, chyběly. Území nedokázalo pojmout vodu při přívalových deštích. Povodně v minulosti dokonce zaplavily blízký výrobní areál. Do vyprahlé krajiny nikdo kromě zemědělců v minulosti nezavítal.
 
Údržba
Údržba spočívá hlavně v ožínání a sečení trávy v oblasti nového koryta náhonu. Zároveň se obnovují oplocenky proti okusu a vysazují se stromy, které při extrémním suchu v minulých letech uschly. Nutnost údržby ukazuje, že obdobné projekty jsou nezbytnou podmínkou pro zachování udržitelného fungování zemědělsky obhospodařované krajiny.
 
Proč to není jinak
Zadržování vody v krajině podél toku bylo navržené odbornou projektovou kanceláří s dlouhodobou praxí. Proto zástupci města neměli pochyby, že zvolené opatření bude funkční. Projekt se snaží snižovat všechna případná rizika. Největším rizikem jsou nízké průtoky vody nad jezem Nivničky, odkud je celý náhon napájený.
 
Největší výzvy a překážky
Opatření zasahovalo do 170 pozemků, mezi kterými bylo i několik soukromých vlastníků. Do posledních chvil nebylo jisté, že projekt soukromníci schválí. Městu Uherský Brod naštěstí patřily klíčové pozemky pro realizaci a s dalšími vlastníky se nakonec vypořádali.
 
Zkušenosti z provozu
Je nezbytně nutné, aby vodní dílo mělo svého správce, který dokáže nakládání s vodou regulovat. Ve vodních nádržích nevznikla jen lokalita pro hnízdění vodního ptactva, ale v zimních měsících také plocha pro bruslení ve volné přírodě. Původní projekt ani nepočítal se vznikem naučné stezky a ptačí pozorovatelny.
 
Kolik to stálo
Znovuoživení Nivničky bylo financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj částkou přes 9 830 tisíc korun, ze Státního fondu životního prostředí České republiky částkou přes 578 tisíc korun a městem Uherský Brod částkou přes 1 201 tisíc korun. Celkový náklad tak tvořil více jak 11,6 milionů korun.

Předpokládaná návratnost investice je nepřímá prostřednictvím zadržování vody v krajině a snížením rizika povodní. Životnost investice je 80 let. Po vysoutěžení dosáhla úspora předpokládaných nákladů 46 %.

Revitalizace vodních prvků Protipovodňové opatření Biodiverzita Povodně a přívalové srážky 

Lokalita:
Uherský Brod, okres Uherské Hradiště
Realizace:
12/2010-03/2012
Autor:
Ing. Tomáš Horký
Zhotovitel:
STAVEKO, s.r.o.
Investor:
Město Uherský Brod
Kontakt:
Mgr. Pavel Chramosta
pavel.chramostahaha.@ub.cz
„Obnova přírodního prostředí v blízkosti měst je tím správným krokem ke zlepšení kvality života nás všech.“
RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.
Odborný porotce soutěže