Zastavěná území
Video: Radovan Kramář

Nová podoba řeky Moravy na jihu Olomouce

Řeka Morava v Olomouci má novou tvář. Na úseku od soutoku s Mlýnským potokem až po železniční most spojující Olomouc s Prostějovem převádí velkou vodu a tvoří důležitou součást systému ochrany před povodněmi. Pozvolná kaskáda břehů totiž umožňuje rozliv vody při přívalových deštích. Za běžného stavu hladiny se mohou kolemjdoucí v řece osvěžit. Vypařování vody ochlazuje místní mikroklima a spolu s okolní přírodou přispívá k tomu, že se kdysi nepřístupná řeka Morava stala oblíbeným místem pro rekreaci.

Přínosy adaptačního opatření

 
Co opatření řeší
Protipovodňové opatření na řece Moravě reaguje na narůstající rozkolísanost počasí - prudké srážky, narušený vodní režim krajiny a povodňové vlny. Přestože opatření řeší zejména riziko povodní, má pozitivní dopad i na život kolem řeky v období sucha. Vznik nového koryta vodního toku, snížení břehů a přiblížení k hladině spodní vody vytváří lepší podmínky pro trvalou vegetaci s příznivými účinky na okolí. Částečně zmírňuje i přehřívání města, takzvaný efekt tepelného ostrova, kterým je Olomouc jako rozsáhlé intenzivně zastavěné sídlo uprostřed zemědělské oblasti Hané zasaženo. Došlo i k nové výsadbě stromů, které se svým stínem a výparem vody také podílí na zlepšování mikroklimu v oblasti.
 
Jak to funguje
Zvýšení kapacity koryta Moravy v rámci II A etapy se týká 1437 metrů dlouhého úseku řeky. Začíná soutokem Moravy s Mlýnským potokem a končí v místě, kde řeka podtéká železniční most na trati Olomouc – Brno. Zahrnuje zvýšení hrází o 80 centimetrů. V úzkých úsecích byly náspy nahrazeny zídkami. Zároveň došlo ke snížení pravého břehu mezi mosty Velkomoravská a U dětského domova v celkové délce 625 metrů. Jeho nová úroveň je tak 2 metry nad úrovní dna řeky. Snížen byl i levý břeh v délce 100 metrů před mostem U dětského domova. Tato snížení umožňují bezpečný rozliv vody do nezastavěné krajiny.

Součástí protipovodňových opatření je i pohyblivý uzávěr na Mlýnském potoce, zvětšení objemu vody, který beze škod protoče pod mostem Velkomoravská a přeložení některých inženýrských sítí. Než se přistoupilo k úpravě, musel být navíc v délce 832 metrů přeložen hlavní kanalizační sběrač o průměru 1,8 metru, a to až za hráz mimo rozlivový prostor případných povodní.

Celá protipovodňová stavba není jen technickým dílem, má i ekologický přesah. Její součástí je rozčlenění hrany břehů, střídání klidných a peřejnatých úseků s vybudováním rybích úkrytů. Díky novému souběžnému korytu řeky vznikl 350 metrů dlouhý ostrov.
 
Původní stav
Před začátkem prací byl vybraný úsek koryta řeky Moravy schopen převést pouze dvacetiletou povodeň. Řeka byla hlouběji zanořená do terénu s obtížně přístupnými břehy oddělenými od okolí.
 
Údržba
Správná funkce protipovodňové ochrany je úzce spjatá s údržbou jednotlivých částí, hrází zdí, zábran a ostatních technických objektů a prostředků protipovodňových ochran. Jedná se jednak o údržbu vegetace, ale i jejich technického stavu.
 
Proč to není jinak
Úprava koryta řeky Moravy byla součástí komplexního projektu obnovy retenční kapacity údolní nivy dolního toku řeky Moravy a „Generelu protipovodňových opatření povodí Moravy“. Návrh byl ověřený výpočtem pomocí numerického modelu. Tři dílčí varianty v úseku pravobřežní hráze mezi mostem „U dětského domova“ a železničním mostem byly ověřoané hydrotechnickými výpočty. Po jednání s vlastníky navazujících soukromých zahrad zvolilo město Olomouc spolu s Povodím Moravy kombinaci hráze a protipovodňové zdi.
 
Největší výzvy a překážky
Nejdůležitější bylo vypracovat vhodný projekt a dotáhnout akci do finální části. Samotná stavba probíhala za běžných podmínek a během stavby nedošlo k žádným závažným komplikacím. Celá II. etapa A se podařila postavit v plánovaném termínu.
 
Zkušenosti z provozu
Nově vzniklé cesty vedoucí podél revitalizovaného úseku řeky jsou ve srovnání s minulostí častěji využívané jako pěší trasy pro přístup do centra města, jako procházkové trasy, příležitost pro in-line bruslaře a cyklisty. Podle dopravního sčítání z roku 2017 bylo na cestách napočítáno 669 cyklistů denně.
 
Kolik to stálo
Celkové náklady na protipovodňové opatření dosáhly 330 milionů korun. Na financování opatření se podílelo Povodí Moravy, s.p., Statutární město Olomouc a zároveň se využily finance z dotačního programu Ministerstva zemědělství zaměřeného na podporu prevence před povodněmi. Předpokládaná životnost opatření je 100 let.

Revitalizace vodních prvků Městská zeleň Protipovodňové opatření Vlny horka a tepelný ostrov Povodně a přívalové srážky 

Lokalita:
Olomouc – k.ú. Nové Sady, k.ú. Hodolany, okres Olomouc
Realizace:
08/2012-10/2013
Autor:
generální projektant: AQUATIS a.s.
Zhotovitel:
„Sdružení Morava II.A“
Vedoucí sdružení: STRABAG a.s. Členové sdružení: OHL ŽS a.s., SATES Morava
Investor:
Povodí Moravy, s.p., finanční spoluúčast Statutárního města Olomouce
Kontakt:
Ing. Ludmila Žaláková,
Magistrát města Olomouce
ludmila.zalakova@olomouc.eu

Bc. Petr Chmelař,
Povodí Moravy s.p
chmelarhaha.@pmo.cz
„Vlajkový projekt přírodě blízké protipovodňové ochrany ve městě. Lze již obdivovat výsledek první etapy, další etapa probíhá.“
Ing. Vlastimil Karlík
Odborný porotce soutěže

Buďte součástí hnutí, které mění naše města

Přidejte se k lidem, kteří ví
#jaknaklima
Sledujte, jak připravit naše domovy, města i krajinu na projevy klimatické změny.