Proč LIFE Tree Check

Pomáháme městům střední Evropy účinně čelit dopadům klimatické změny: zejména stále častějším vlnám veder a přehřívání měst. Jak? Posilováním tzv. zelené infrastruktury – zeleně ve všech jejích podobách a možných umístěních.

Co přináší projekt LIFE Tree Check

S čím vám pomůžeme

Pomůžeme vám vaši adaptační strategii uvést do praxe. Máme zkušenosti s realizací adaptačních opatření, ale i managementem zelené infrastruktury a investičními procesy na úrovni města. Stačí nám napsat.

HP_Sada_doporuceni_pro_planovani.png

Vedle poradenství a inspirace vám nabídneme využití softwaru Tree Check Pro pro plánování veřejných prostor a aplikace na rozpoznávání ochlazovacích funkcí stromů Tree Check App.

HP_Tree_Check_Pro.png

Jak postupujeme

Promyšlený plán a dlouhodobá strategie

Proměnit naše města, aby se v nich dalo příjemně žít po celý rok, to chce promyšlený plán a dlouhodobou strategii. Proto navrhujeme na základě praxe řady evropských měst, jako je Vídeň, Kodaň či Hamburk, následující postup:

Jak vypadají strategie v některých českých městech?

 
Praha: Adaptační strategie
Zvýšení dlouhodobé odolnosti a snížení zranitelnosti hlavního města Prahy vůči dopadům změny klimatu postupnou realizací vhodných adaptačních opatření.
Stáhnout
 
Praha: Analýza potenciálu zelených střech v Praze
Cílem analýzy oddělení datové platformy bylo vyčíslit maximální možnou kapacitu vhodných zelených střech, kde by přeměna za splnění určitých podmínek dávala smysl. Data ukázala, že Praha má velký a nevyužitý potenciál
Stáhnout
 
Brno: Strategie Brno 2050
Předkládáme vizi města pro příští generace. Takového města, které svými koncepčními kroky neustále zvyšuje kvalitu života, dává lidem, firmám i institucím možnost podílet se na efektivní správě a citlivě pracuje se svými zdroji.
Stáhnout
 
Ostrava: Akční plán adaptace
Akční plán navazující na Adaptační strategii statutárního města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu.
Stáhnout
 
Plzeň: Strategický plán města
Klíčový nástroj využívaný pro organizaci rozvoje města a koordinaci jednotlivých zájmů včetně posílení zeleno-modré infrastrukty a zvýšení informovanosti o dopadech klimatické změny a možnostech adaptačních opatření.
Stáhnout
 
Plzeň: Akční plán 2020
Plán obsahující přehled zásadních projektů, které mají přispět k rozvoji města určeném strategickým plánem v daném období.
Stáhnout
S vaší strategií vám pomůže
Mgr. Martin Ander, Ph.D.
Nadace Partnerství
Expert na adaptace

Co vznikne díky LIFE Tree Check

Analýza současného stavu adaptací a povědomí o adaptacích
Snažíme se o změnu na úrovni několika velkých středoevropských měst. Je přirozené, že tato města i jejich národní vlády mají jiné představy i rozdílné strategie, jak změnám klimatu efektivně čelit.

Důležitou součástí naší přípravy je proto analýza současného stavu adaptací ve městech. Zaměřujeme se strategické přístupy na úrovni měst, regionů i vlád.

V neposlední řadě chceme vědět i to, jak vnímají výkyvy počasí způsobené klimatickou změnou lidé samotní a jakým způsobem jsou na ně připraveni reagovat. A zajímá nás i to, jestli se to vyplatí – tedy jaké jsou náklady a přínosy adaptačních projektů. Analýza proběhne v osmi pilotních městech, ve čtyřech zapojených zemích. Zajímají nás názory běžných lidí i těch, kteří rozhodují, plánují či se starají se o tzv. zelenou infrastrukturu (parky, stromořadí, zelené pásy a další).
 
Studie výchozí situace
Zajímají nás:
 • Adaptační politiky a strategie měst ve střední Evropě.
 • Legislativa, výzvy a překážky pro adaptace a zelenou infrastrukturu.
 • Šíře a různorodost dosavadní praxe ve městech střední Evropy.
 • Postoje a názory veřejnosti.
Kdy to bude: 06 / 2019
 
Mapování stakeholderů
Zajímá nás:
 • Kdo jsou klíčoví hráči pro rozvoj zelené infrastruktury ve městech.
 • Jaké mají kompetence, znalosti, potřeby (včetně vzdělávacích).
Uskutečníme s nimi řízené rozhovory v 8 pilotních městech ve 4 zemích střední Evropy.

Kdy to bude: 06 / 2019
 
Analýza efektivnosti různých typů opatření
Zajímá nás:
 • Zda jsou stavby a projekty přispívající k ochlazení měst dražší než ty, které neberou na klima ve městě ohled?
 • Je jejich údržba a provoz skutečně neúnosně nákladná?
 • Co přinášejí lidem ve městě? Můžeme tento přínos objektivně změřit?
Kdy to bude: 12 / 2019
Tree Check Pro™
Rozhodování o tom, jak rekonstruovat veřejné prostory nebo rozvíjet některou čtvť, není snadné. Do celého procesu vstupují různé potřeby a požadavky.

“Nepřispívat k přehřívání města” je jen jedním z možných úhlů pohledu. Bohužel často opomíjeným. Mimo jiné proto, že dopad takto pojatých opatření na kvalitu života ve městě není snadno měřitelný.
 
Software Tree Check Pro™
Mají být v ulicích a na náměstích stromy? Má být tramvajový pás betonový, zatravněný nebo pokrytý rozchodníky? Má smysl podporovat v daném prostoru zelené střechy nebo regulovat hustotu výstavby?

Pro všechny, kdo váhají nad těmito otázkami, připravíme online nástroj, který bude schopen vyhodnocovat přínos zeleně pro ochlazování města. Jejich rozhodování tak bude vycházet z objektivních předpokladů. Díky tomu bude možné vyhodnotit poměr "cena-výkon”, který daný projekt přinese pro zlepšení klimatu ve městě. 

Kdy to bude: 12 / 2020 (pilotní verze)
 
Tree Check manuál
Přemýšlet při rozvoji města i o místním mikroklimatu, je pro většinu lidí nová věc. Otevírat obzory v tom, při jakých rekonstrukcích, stavbách, opravách a úpravách se dají adaptační opatření použít: to je hlavní úkol TreeCheck manuálu. Ten nabídne inspiraci pro různá prostředí, komplexní i velmi jednoduchá řešení nebo upozorní na možné překážky a rizika při realizaci i údržbě.

Bude prostě slabikářem pro všechny, kdo se chtějí naučit přemýšlet v kontextu dopadů klimatických změn na naše města.

Kdy to bude: 06 / 2020
Tree Check App™
Každý cítíme, že v letním horku je nám lépe pod stromy. Ale věděli jste, že padesátiletá lípa má na místní klima jiný vliv než třeba stejně starý platan?

Že nepoznáte lípu od platanu? Nevadí, je tu mobilní aplikace, která toho hodně ví o stromech a keřích. Pomůže vám je poznávat a uvědomit si jejich význam pro každodenní život ve městě.

Více informací
 
Tree Check App™
Chytrá aplikace na základě pouhé fotografie z vašeho mobilního telefonu pozná, o jaký strom se jedná. Navíc odhadne jeho stáří a vyčíslí, kolik vyrobí kyslíku, o kolik stupňů ochladí své okolí i kolik stínu poskytne jeho koruna.

Aby vás nebo vaše děti poznávání ještě víc bavilo, bude díky aplikaci možné soutěžit v hledání různých obvyklých i vzácných druhů stromů nebo v zalévání stromů. Co bude odměnou pro úspěšné hledače i pečovatele, je překvapení.

Kdy to bude: 06 / 2020 (pilotní provoz)
Neděláme věci do šuplíku
Jako každá jiná složitá věc potřebuje i přizpůsobení se měst dopadům klimatické změny komplexní přístup. Nezbytná jsou kvalitní analytická data, základní strategie i konkrétní akční plány.

Klíčový je ale způsob, jakým se tyto plány uvádějí do praxe. A ještě důležitější je, aby se opravdu promítaly do každodenního života ve městě.
 
Analýzy zranitelnosti
Kde se dopady klimatické změny projevují nejvýrazněji? Kde ovlivňují největší množství lidí? Kde mají tyto projevy nejničivější účinky na zdraví lidí, kvalitu jejich života? To jsou otázky na které odpovídá analýza zranitelnosti.

Zpracování velkého množství dat umožní přesně vytipovat bolavá místa a vhodné typy zásahů a reakcí. Analytický dokument se tak stane podkladem pro další strategické úvahy. Pro čtyři pilotní města zpracujeme analýzy zranitelnosti a získané zkušenosti budeme zobecňovat a sdílet s dalšími radnicemi a odborníky.
 
Strategické a implementační plány
Nalézt efektivní řešení problémů s pomocí analýzy dat: to je hlavní úkol strategií. Implementační plány se pak soustředí na hledání konkrétních nástrojů, jak strategie uvést v život. Našim pilotním městům pomůžeme dojít od obecných priorit až ke konkrétním opatřením a projektům.
 
Studie konkrétních adaptačních opatření
Ukážeme, že je možné velmi rychle začít provádět kroky obsažené v implementačních plánech. Jednak tím, že najdeme v již připravovaných projektech prostor pro doplnění účinných adaptačních opatření. Nebo využijeme opatření, která lze udělat okamžitě bez složitých schvalovacích procesů.
 
Analýza investičních plánů
Ani v dlouhodobějším horizontu není potřebné čekat na vysněný adaptační projekt. Investiční plány měst obsahují velké množství projektů, jejichž součástí by se jednotlivá adaptační opatření mohla snadno stát. Jen je potřeba odhalit tento potenciál dostatečně včas, aby se adaptační prvek stal součástí projektové dokumentace. 
Pro potřeby profesionálů vytvoříme na míru vzdělávací moduly
Nikdo z nás není vševědoucí a nové informace i sdílení zkušeností se vždycky hodí. Proto připravujeme vzdělávací cyklus, který blíže vysvětlí:

- Problematiku klimatické změny a její dopady v městském prostředí.
- Fenomén tepelného ostrova města.
- Možnosti, jak dopady změny klimatu ve městech zmírňovat.
- Zelenou infrastrukturu, její prvky, příležitosti i rizika.
- Práci s nástroji, které v projektu vytváříme, zejména Tree Check Pro.
 
Pro ty, kdo se starají a plánují
Pro pracovníky úřadů, správce městské zeleně, projektanty či architekty připravíme v každém z pilotních měst:
 • 2 zážitkové workshopy.
 • 4 online webináře.
 • 1 rozšiřující online modul.
 • Video návod k softwaru Tree Check Pro.
Kdy to bude: 10 / 2020 – 12 / 2021
 
Pro ty, kdo rozhodují
Pro ty, kdo rozhodují o rozvoji našich měst připravíme:
 • Kulaté stoly k tématu zelené infrastruktury a městského tepelného ostrova.
 • Individuální konzultace a informační servis.
 • Publikaci Rozhodování v kontextu klimatické změny a tepelného ostrova města.
Kdy to bude: 2020 – 2021
Zapojujeme veřejnost a mluvíme lidsky
Naše města a jejich představitelé nejsou osamělými bojovníky s dopady klimatické změny. Tzv. zelená infrastruktura totiž vedle svého ochlazujícího efektu poskytuje i prostor pro setkávání, relaxaci nebo zábavu. Lidem na ní záleží a my je v tom chceme podporovat.
 
Komunitní projekty
Sázení stromů, úpravě a zkrášlování veřejných prostorů se často věnují místní komunity – skupiny lidí, kterým není lhostejné, kde žijí. Tyto lidi s radostí podporujeme v jejich snažení, poskytujeme jim granty, zviditelňujeme jejich činnost a inspirujeme ostatní.
 
Adapterra Awards a databáze dobré praxe
Ocenění si zaslouží i všichni ti, kteří se nebáli a pustili se do vlastních adaptačních projektů. Ti totiž vyřešili velké množství problémů a nejasností, překonali různá úskalí a nyní mohou říct: Máme to, náš adaptační projekt je hotov! Právě pro ty je určena soutěž Adapterra Awards, v níž odborná porota vybere a ocení ta nejzajímavější adaptační opatření. Jejich projekty budou inspirovat ostatní v databázi dobré praxe.
 
Učíme komunikovat adaptace
Jako každá změna ve veřejném prostoru, mohou i adaptační opatření vyvolávat rozporuplné reakce. Někdy stačí veřejnost do plánování a příprav těchto změn zapojit. Jindy pomůže dát na stůl konkrétní čísla a vysvětlit přínosy pro život každého z obyvatel.

V některých případech je také třeba dlouhodobě a neúnavně vyvracet mýty, vysvětlovat nedorozumění a obrnit se trpělivostí. Tím vším jsme si prošli. Proto pilotním městům pomůžeme mluvit o adaptačních plánech a opatřeních tak, aby měla veřejnost vždy na své straně.

Kdy to bude: 2019 – 2021
Nenecháme si nic pro sebe
Dopady klimatických změn jsou ve střední Evropě čím dál aktuálnějším tématem. Pozornost mu věnují lidé na všech úrovních: politici, pracovníci správních úřadů, odborníci i my všichni.

Právě s nimi chceme sdílet vše, co zjistíme. Chceme přinášet nejvíce inspirativní a inovativní přístupy z celé Evropy a propojovat je s těmi, kdo jsou na špici adaptací.
 
Národní spolupráce
Přestože mezi pilotními městy je jen osm velkých evropských metropolí, budeme cenné informace sdílet se zájemci z měst a obcí všech velikostí. Vedle měst cílíme i na odborníky, kteří ovlivňují podobu a fungování našich sídel. A opomenout nesmíme ani místa nejvyšší, jako jsou ministerstva, která nastavují klíčové parametry celostátních plánů.
 
Středoevropská spolupráce
Projekt je svým zaměřením středoevropský. Usiluje o vytvoření platformy pro sdílení a výměnu informací v prostoru, kde se strartegie a technologie nemohly dlouho rozvíjet tak rychle, jako v jiných částech Evropy.

Vedle neustálého sdílení dobré praxe z celé Evropy uspořádáme i dva atraktivní workshopy: interaktivní konference. Během těch se zájemci osobně seznámí s těmi, kdo stojí za úspěšnými adaptačními projekty a zjistí praktické informace, zkušenosti i rizika, se kterými se jejich tvůrci potýkali.  
 
Evropská a mezinárodní spolupráce
Ať se nám to líbí nebo ne, kdo chce pracovat pro evropská města a není v Bruselu, jako by nebyl. A my jsme! Náš bruselský kolega má za úkol držet prst na tepu doby. Je v úzkém kontaktu s evropskými a mezinárodními institucemi a inciativami, jako je Klimatická aliance, Pakt starostů a primátorů, ICLEI a další. Najdete jej na konferencích, workshopech a dalších akcích, které naše téma posouvají dál.  

Velkým finále projektu bude závěrečná konference v Evropském parlamentu ve spolupráci s DG Envi a DG Regio.

Buďte součástí hnutí, které mění naše města.

Odebírejte pravidelné novinky ze světa adaptací.